Vi el­sker uni­for­mer

BT - - DEBAT -

TORSDAGSKLUMME

Min sy­våri­ge dat­ter brok­ke­de sig for­le­den over, at hen­des ve­nin­der al­tid går i pa­e­ne­re tøj, end hun gør. Jeg for­kla­re­de, at da jeg var på hen­des al­der, fik jeg min sto­re­brors af­lag­te tøj, som fru Jen­sen fra sy­stu­en på Ama­ger­bro­ga­de hav­de lap­pet sam­men, så det kun­ne kla­re en sa­e­son me­re. Ar­gu­men­tet fik hen­de til at ven­de det hvi­de ud af øj­ne­ne, og jeg vid­ste, at dis­kus­sio­nen var tabt. Hun drog mod sko­len kla­edt som en klon af An­ne Ma­rie Hel­ger og Da­me Ed­na på vej til fest. Ef­ter en del uove­r­ens­stem­mel­ser med mi­ne børn om de­res på­kla­ed­ning be­gynd­te min tid­li­ge­re skep­sis mod skole­u­ni­for­mer at ven­de sig til nys­ger­rig­hed. STATS­MI­NI­STE­REN Må­ske var det al­li­ge­vel no­get? Jeg kon­tak­te­de en­gel­ske be­kend­te og er­fa­re­de, at de stort set al­le sam­men fandt skole­u­ni­for­mer gan­ske prak­ti­ske. Man slip­per for mo­de­ra­e­set mel­lem ele­ver­ne, for­di al­le mat­cher hin­an­den, hvad på­kla­ed­ning an­går, ak­ku­rat som spil­le­re på et fod­bold­hold. Skal du stik­ke ud fra ma­eng­den, hand­ler det ik­ke om pen­ge, men om at ha­ve fan­ta­si til at ven­de kra­ven an­der­le­des el­ler bin­de slip­seknu­den ori­gi­nalt. ar­bejds­gi­ver med respekt for sig selv ved i hvert fald, at de an­sat­te pra­este­rer bed­re, hvis de fø­ler en vis stolt­hed og gla­e­de ved at tra­ek­ke i ar­bejd­s­tø­jet. Må­ske og­så børn en­der med at bli­ve stol­te over at tra­ek­ke i de­res sko­les far­ver og der­ved la­e­re at fo­ku­se­re på un­der­vis­nin­gen i ste­det for at spe­ku­le­re på, hvor­dan de ser ud i for­hold til de­res sko­le­kam­me­ra­ter.

EN­KEL­TE KRI­TI­KE­RE VIL sand­syn­lig­vis ha­ev­de, DE BØRN, DER af øko­no­mi­ske år­sa­ger før blev at man ik­ke må un­der­tryk­ke børns frie og sendt i sko­le i brød­res el­ler sø­stres af­lag­te og kunst­ne­ri­ske be­hov for at ud­tryk­ke sig via umo­der­ne tøj, vil­le ik­ke bli­ve set ska­evt til, på­kla­ed­nin­gen. Må­ske vil bør­ne­ne en­de hvis al­le gik i sam­me tøj, og ja, øn­sker nog­le med sva­e­re de­pres­sio­ner, kom­me til at li­de af fora­el­dre at ik­la­e­de de­res børn over­va­egt og få al­ler­gi se­ne­re dy­re mo­de­ma­er­ker, kan de Man slip­per for i til­va­e­rel­sen. Det kan gå helt gø­re det ef­ter sko­le­tid el­ler i galt! Jeg tviv­ler og­så på, at al­le

mo­de­ra­e­set we­e­ken­den. Som det er nu, mi­ne par­ti­kam­me­ra­ter vil går der let mo­des­how i den, mel­lem ele­ver­ne gø­re det, el­ler (hvis jeg skal når un­ger­ne skal af­le­ve­res, og va­e­re ae­r­lig ) at vi no­gen­sin­de ae­r­ligt talt tror jeg, det ret of­te hand­ler om an­det får skole­u­ni­for­mer ind­ført. Men fra min ak­ti­ve end bør­ne­ne: »Min mand ar­bej­der for Ma­ersk cy­kelkar­ri­e­re har jeg da la­ert, at an­det end sej­re Mc-Kin­ney, og han køb­te Bur­ber­ry-jak­ken på kan ta­el­le. In­di­mel­lem kan et ele­gant tråd el­ler en for­ret­nings­rej­se til Du­bai«. Så kan vi an­dre et in­di­a­ner­ud­brud in­spi­re­re an­dre til at sø­ge stå dér og ta­en­ke: »Det bli­ver hver­ken du el­ler nye ve­je og må­ske end­da gå ef­ter en stor tri­umf. din cur­ling-un­ge pa­e­ne­re af, gør I?« – mens ens Li­vet er al­li­ge­vel ba­re én stor pa­ra­de af uni­for­mer, egen yn­gel fi­ser rundt i H&M, og man sva­rer: hvad en­ten vi bry­der os om det el­ler ej. Det »Spa­en­den­de, rig­tig­nok su­per­s­pa­en­den­de«. kan de kaere børn li­ge så godt la­e­re i fol­ke­sko­len.

De fle­ste af de eng­la­en­de­re, jeg tal­te med, Så­dan er det til­va­e­rel­sen igen­nem. Og for ret na­evn­te, at de­res børn har et me­get ta­et til­hørs­for­hold man­ge af os er det i øv­rigt me­get prak­tisk, at vi til de­res sko­le. Vå­benskjol­det, mo­no­gram­met kan se, hvad folk la­ver, og hvor de kom­mer fra: el­ler bog­sta­ver­ne på bry­stet gi­ver Sport­s­folk går i sport­støj, ad­vo­ka­ter i jak­kesa­et dem en stolt­hed ved sko­len. Det sam­me si­ger og sven­ske­re i tra­esko; mu­re­re, sy­geple­jer­sker og sport­spsy­ko­lo­ger i øv­rigt: Sport­s­folk skal gå ma­el­ke­ma­end går i hvidt, mens skor­stens­fe­je­re, i ens tøj for at ska­be sam­men­hold og holdånd. folk der sør­ger og go­t­hs går i sort, og ro­ck­e­re går Be­va­res, en skole­u­ni­form red­der ik­ke sja­el­dent i bad – og så­dan kun­ne jeg bli­ve ved. Dan­mark, men må­ske det kan få os til at fin­de no­get, der min­der om en fa­el­le­st­råd. En­hver Tors­dags­klum­men bli­ver på skift skre­vet af Adam Holm, Met­te God­dik­sen, Bri­an Holm, – af Car­sten Graa­ba­ek, i BT si­den 1982

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.