’Jeg vil ik­ke skju­le mig me­re’

BT - - DEBAT -

mel og med en psy­kisk skrø­be­lig og skizof­ren mor, der var kendt i lo­ka­l­om­rå­det som prosti­tu­e­ret. Og en al­ko­ho­li­se­ret, to­talt dys­funk­tio­nel og fø­lel­ses­for­ladt far, hvis våg­ne ti­mer for en stor dels ved­kom­men­de gik med fla­sken, po­r­no­film, mo­tor­cyk­ler og – som en form for om­drej­nings­punkt for det he­le – mis­bru­get af ik­ke mindst Zan­dra, som før­ste gang blev ob­jekt for hans sta­er­kt af­vi­gen­de og per­ver­se ad­fa­erd al­le­re­de som tre-årig, da han tvang hen­de til at ud­fø­re oral­sex, mens ju­le­tra­e­et var ta­endt i bag­grun­den. ’Det blev me­re og me­re per­verst’ Et par år se­ne­re hav­de mis­bru­get i hjem­met ud­vik­let sig til fuld­byr­det vold­ta­egt. Og det blev kun va­er­re. Og va­er­re.

»Det blev me­re og me­re per­verst. Min far stak for­skel­li­ge gen­stan­de op i mig. Det gjor­de sygt ondt,« si­ger Zan­dra Bert­hel­sen til Sta­tion 2 og for­kla­rer, at hun blandt an­det og­så blev yd­my­get og tvun­get til at drik­ke fa­de­rens urin fra en spand, som stod ved si­den af so­fa­en i stu­en.

Den psy­kisk sva­ge mor, som i det ci­vi­le spil­le­de or­gel i den lo­ka­le kir­ke, var un­der­lagt den helt igen­nem util­reg­ne­li­ge mand, som på sin helt egen må­de tyran­ni­se­re­de fa­mi­li­en i det alt an­det end nor­ma­le søn­derjy­ske hjem.

Og trods sin vok­sen­sta­tus var hun gen­stand for en lang ra­ek­ke frem­me­de ma­ends seksu­el­le til­bø­je­lig­he­der, is­ce­ne­sat af Zan­dras far. Gjor­de hun, Zan­dra og lil­le­søste­ren ik­ke, som der blev sagt, tru­e­de han med at slå dem ihjel.

Men da pi­ger­nes mor i 2004 ik­ke kun­ne kla­re me­re og for­lod ham for at flyt­te på kri­se­cen­ter, ef­ter­lod hun de to små pi­ger ale­ne til­ba­ge med de­res far. Det be­tød, at der ske­te et skif­te – til det end­nu va­er­re – for den da blot 10-åri­ge Zan­dra: For nu skul­le hun over­ta­ge al­le mo­de­rens op­ga­ver. Her­un­der al­le de be­sø­gen­de ma­end, hvil­ket hun og­så sa­et­ter ord på i TV2-do­ku­men­ta­ren:

»Min far men­te, jeg skul­le va­e­re hans nye ko­ne. Det be­tød, at jeg skul­le over­ta­ge al­le de plig­ter, som min mor hav­de. Og­så det seksu­el­le. Jeg skul­le va­e­re sam­men med al­le de ma­end, min mor hav­de va­e­ret sam­men med. Så jeg var tvun­get til at prosti­tu­e­re mig selv.

Det var rig­tig yd­my­gen­de at skul­le stå nø­gen over for frem­me­de men­ne­sker, gø­re ting med dem, som var rig­tig ube­ha­ge­li­ge, og som gjor­de ondt. Nog­le gan­ge føl­tes det som om, jeg blev spra­et­tet op ind­ven­digt. Men han sag­de, jeg skul­le gø­re det, for­di det gjor­de ham glad,« si­ger Zan­dra Bert­hel­sen. Må ik­ke op­sø­ge sin dat­ter De utal­li­ge over­greb, hun har va­e­ret ud­sat for i barn­dom­men, står fuld­sta­en­dig klart i hen­des erin­dring. Og vil for­ment­lig al­tid gø­re det. Og­så det fak­tum, at hun ude­luk­ken­de kun­ne op­nå blot en smu­le an­er­ken­del­se hos sin far, hvis hun gjor­de al­le de bizar­re og sy­ge ting – og med så man­ge som mu­ligt – han tvang hen­de til, har sat sig som et evigt min­de i hen­des in­dre.

Hvil­ket har med­ført, at hun for la­engst har af­skre­vet fa­de­ren, som ef­ter sin løsla­del­se fra af­so­ning af en ti år lang fa­engsels­dom for ik­ke la­en­ge si­den nu er om­fat­tet af et po­li­ti­til­hold, så han ik­ke må op­sø­ge sin ae­ld­ste dat­ter på no­gen må­de.

»I dag er han død for mig. Han er ik­ke min far. Ik­ke i mi­ne øj­ne. For­di så­dan er en far ik­ke,« si­ger hun til TV2.

Ti­den fra de fy­si­ske over­greb og til i dag er for Zan­dra Bert­hel­sen gå­et op og ned. I for­hold til den frygtelige barn­dom mest op. Selv om de psy­ki­ske trau­mer me­re end én gang har ført hen­de ud i selv­mord­s­for­søg.

Men frem­ti­den teg­ner iføl­ge TV2­do­ku­men­ta­ren ly­se­re end la­en­ge, og den nu 22-åri­ge søn­derjy­de sat­ser på at bli­ve stu­dent til som­mer.

Over­gre­be­ne mod Zan­dra Bert­hel­sen og hen­des lil­le­sø­ster stop­pe­de først den au­gust­dag i 2005, da po­li­ti­et ef­ter et ano­nymt tip og hem­me­lig af­lyt­ning gen­nem tre uger om­rin­ge­de hu­set i Sol­derup, slog til og an­holdt bå­de hen­des far og mor. Og tvangs­fjer­ne­de bør­ne­ne på ste­det.

Fa­de­ren blev ved den ef­ter­føl­gen­de rets­sag idømt ti års fa­engsel, mens mo­de­ren blev dømt til psy­ki­a­trisk be­hand­ling. Fa­de­ren er nu løsladt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.