To for­ske­re skal un­der­sø­ge dan­ske kri­ge

Fug­le­in­flu­en­za bre­der sig

BT - - DEBAT -

Uden­rigs­mi­ni­ster Kristian Jen­sen (V) har sat navn på dem, der skal fo­re­stå den uvil­di­ge ud­red­ning af Dan­marks mi­li­ta­e­re en­ga­ge­ment i Ko­so­vo, Irak og Af­g­ha­ni­stan.

Det bli­ver lek­tor Ras­mus Ma­ri­a­ger og pro­fes­sor An­ders Wi­vel, beg­ge fra Kø­ben­havns Uni­ver­si­tet.

»Jeg er me­get til­freds med, at vi kan sa­et­te to vel­renom­me­re­de og er­far­ne for­ske­re i spid­sen for den uvil­di­ge ud­red­ning om Dan­marks mi­li­ta­e­re en­ga­ge­ment,« si­ger Kristian Jen­sen i en pres­se­med­del­el­se.

De to for­ske­re er ble­vet indstil­let af Rek­tor­kol­le­gi­et og er ud­pe­get

En død vild­fugl ved Bøj­den på Syd­fyn in­dram­mer den ke­de­li­ge si­tu­a­tion, at fug­le­in­flu­en­za­en nu er kon­sta­te­ret i al­le tre lands­de­le.

I sid­ste uge blev før­ste til­fa­el­de af syg­dom­men fun­det i dø­de fug­le fle­re ste­der på Sja­el­land, og tirs­dag kom mel­din­gen om, at Jyl­land og­så er ramt ef­ter fund af in­flu­en­za­en i fug­le på Als.

Det nye ud­brud af fug­le­in­flu­en­za, der me­nes at kom­me fra Tys­kland, fik al­le­re­de man­dag Fø­de­va­re­sty­rel­sen til at ska­er­pe reg­ler­ne for at hol­de fjer­krae.

Det be­ty­der, at al­le høns nu skal hol­des un­der tag - i før­ste om­gang frem til års­skif­tet.

Og det er vig­tigt, at bå­de pri­va­te og pro­fes­sio­nel­le høn­seav­le­re i enig­hed mel­lem de fi­re par­ti­er, der står bag den po­li­ti­ske af­ta­le om ud­red­nin­gen. Ar­bej­det for­ven­tes at gå i gang in­den for få uger. føl­ger ret­nings­linjer­ne, un­der­stre­ger Ib Thom­sen, med­lem af be­sty­rel­sen i Dan­marks Fjer­kra­eav­ler­for­e­ning for Ra­ceavl.

»Vi har prø­vet det før, og folk skal alt­så ba­re pas­se på og føl­ge de råd, der er gi­vet. Jeg har selv luk­ket al­le mi­ne eg­ne dyr in­de på na­er et par aen­der og ga­es, som ger­ne må gå ude,« si­ger Ib Thom­sen til fy­ens.dk.

Fug­le­in­flu­en­za­en er ik­ke farlig for men­ne­sker, men den er sta­er­kt smit­som fra fugl til fugl og alt­så et po­ten­ti­elt ma­re­ridt for fjer­kra­e­bran­chen. I Eu­ro­pa ale­ne er ud­brud i novem­ber kon­sta­te­ret i Tys­kland, Østrig, Rusland, Kro­a­tien, Un­garn, Hol­land og Schweiz.

Fo­to: Scan­pix/Se­ba­sti­an Gol­l­now

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.