’Nye’ Rug­s­ted & Kreutz­feldt-san­ge

BT - - KULTUR -

NYHED Dan­ske po­p­fans bli­ver al­drig tra­et­te af Rug­s­ted & Kreutz­feldts gam­le hit. Og i na­e­ste uge ud­kom­mer fi­re nye, el­ler ret­te­re ... na­e­sten nye. Tit­ler­ne er ’Du ta­en­der lys’, ’Ka­er­lig­he­den kal­der’, ’Jeg er i li­ve’ og ’Uden dig’. Og hvis du sy­nes, at de vir­ker be­kend­te, så har du helt ret.

I de­res stor­heds­tid, i slut­nin­gen af 70er­ne og i be­gyn­del­sen af 80er­ne, skrev Rug­s­ted & Kreutz­feldt nem­lig og­så san­ge til an­dre ar­ti­ster som San­ne Sa­lo­mon­sen og Lis Sø­ren­sen. Og det er fi­re af dis­se, som R&K nu ud­sen­der un­der den me­get pas­sen­de ti­tel ’San­ge vi skrev for an­dre’.

Den nye ep er ind­spil­let li­ve. Og Stig Kreutz­feldt for­kla­rer:

»Op­ta­gel­sen blev la­vet, for­di vi gen­nem et halvt års tid har spil­let san­ge­ne li­ve, og pu­bli­kum har ef­ter­s­purgt mu­lig­he­den for at hø­re dem hjem­me i stu­en. Vi bru­ger li­ve-op­ta­gel­ser­ne, for­di mu­sik­ken le­ver mest på sce­nen, og for­di det er den op­le­vel­se, pu­bli­kum ta­ger med hjem fra kon­cer­ter­ne.«

Duo­ens an­den halv­del, Jens Rug­s­ted, ud­dy­ber:

»Pu­bli­kum vid­ste ik­ke, at det var os, der hav­de skre­vet san­ge­ne, så vi be­slut­te­de, at de selv­føl­ge­lig skul­le ha­ve mu­lig­hed for at gen­hø­re vo­res helt eg­ne ud­ga­ver af dem.« Tek­ster af Hel­mig Tek­ster­ne til de fri­ske ind­spil­nin­ger er skre­vet af Thomas Hel­mig (’Jeg’ i li­ve’ og ’Ka­er­lig­he­den kal­der’), An­ne Lin­net (’Iden dig’) og den gam­le Sne­a­kers-tekst­for­fat­ter Hans Hen­rik Koltze (’Du ta­en­der lys’). Og san­ge­ne fun­ge­rer og­så som ek­stra ma­te­ri­a­le til duo­ens sto­re tur­né, der fort­sa­et­ter 26. novem­ber i Hels­in­gør.

Rug­s­ted & Kreutz­feldts sto­re co­me­ba­ck ind­led­tes i 2006 med en ka­em­pe­kon­cert på Pla­e­nen i Ti­vo­li. Og i et nyt in­ter­view med BT si­ger Stig Kreutz­feldt:

»Det at stå og se ned på folks umid­del­ba­re re­spons er ben­zi­nen. Det har vist sig, at der al­drig er to job, der er ens. Vi ser folk smi­le el­ler gra­e­de. Jeg kan jo se de par, der står der­ne­de og kram­mer, og som har holdt sam­men, si­den de dan­se­de ta­et til ’Jeg ved det godt’ for me­re end 35 år si­den. At Jens og jeg har la­vet en lil­le tre mi­nut­ter­s­sang, der har fulgt to men­ne­sker, der holdt sam­men i så man­ge år. Det er rø­ren­de.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.