Når al­le tror, an­dre hja­el­per

BT - - KULTUR -

FILM

’37’ Drama ******

om de­res dat­ter. Deb­bie har OCD, ta­el­ler skridt og må ik­ke gå me­re end 5.000 om da­gen. Det ny­til­flyt­te­de sor­te par fra Har­lem med søn­nen Troy, som fa­de­ren vil ha­ve skal bli­ve bok­ser, for­di ver­den er uret­fa­er­dig isa­er mod sor­te - men Troys høj­gravi­de mor spa­rer pen­ge op i smug til hans ud­dan­nel­se og la­der ham le­ge med sin hvi­de duk­ke.

Der er og­så de gam­le, ex­cen­tri­ske kat­te­da­me-tvil­lin­ger i minkpels og den me­xi­kan­ske nat­por­ti­er Gon­za­les, hvis fa­mi­lie sta­dig er i Me­xi­co. Sår tvivl om pra­e­mis­sen Spil­le­films­de­butan­ten Puk Gra­sten byg­ger gen­nem kvar­te­res børn og tre for­skel­li­ge fa­mi­li­er - samt en neu­ro­tisk ung­karl - op til sel­ve mor­det.

Men trods me­get kunst­ne­ri­ske og simp­le bil­le­der og go­de sku­e­spil­pra­e­sta­tio­ner for­bli­ver forta­el­lin­gen ret ba­nal og al­drig me­dri­ven­de. Dog be­skri­ver Gra­sten hver­dags­ra­cis­men i det jø­di­ske mid­delklas­se­kvar­ter på en fi­ne må­de.

Ma­lur­ten i ba­e­ge­ret er desva­er­re, at 2016-do­ku­men­ta­ren ’The Wit­ness’, hvor Kit­tys bror gra­ver dybt i det 52 år gam­le mord, fak­tisk sår tvivl om he­le pra­e­mis­sen for fil­men.

For var der vir­ke­lig så man­ge apa­ti­ske vid­ner, el­ler blev der i grun­den rin­get til po­li­ti­et. Und­lod man vig­ti­ge fak­ta, og blev dra­bet ky­nisk brugt og gjort til en sen­sa­tion af po­li­ti og me­di­er for at få fle­re be­fø­jel­ser, be­vil­lin­ger og us­sel mam­mon?

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.