’10’ blev hen­des ska­eb­ne

Tu­sin­der af hus­a­rer har tak­ket Bo Dereks mand for at frem­me hen­des kar­ri­e­re som let­på­kla­edt star­let. Isa­er hu­skes fil­men ’10’

BT - - NAVNE - 60 ÅR PÅ SØN­DAG Sus­an­ne Hors­dal | suho@ber­ling­s­ke.dk

Der er na­ep­pe no­gen, der var un­ge i 1980er­ne, der ik­ke kan hu­ske Bo De­rek. Sce­nen fra fil­men ’10’ med en sa­er­de­les vel­dre­jet ung kvin­de, der i slo­w­mo­tion og med Ra­vels ’Bo­lero’ som un­der­la­eng­nings­mu­sik lø­ber på stran­den iført en dybt ud­rin­get ba­de­d­ragt med for­tri­ne­ne lystigt hop­pen­de, er ble­vet iko­nisk. Spørgs­må­let er, om no­gen kan hu­ske hen­de for ret me­get an­det.

Bo De­rek var ik­ke ka­rak­ter­sku­e­spil­ler og blev det al­drig. Fak­tisk var hun i 1979, da fil­men hav­de pre­mi­e­re, mest et pro­dukt af sin 30 år ae­l­dre mand Jo­hn De­rek. De hav­de mødt hin­an­den, da Bo De­rek, som den­gang hed Mary Cat­hle­en Coll­ins, var 16 og Jo­hn De­rek 46 og gift med ’Dol­lars’-sku­e­spil­ler Lin­da Evans.

Par­ret blev skilt, og i 1973 flyt­te­de den un­ge pi­ge og Jo­hn De­rek til Tys­kland, hvor han plan­lag­de en film med ka­e­re­sten i ho­ved­rol­len. Re­sul­ta­tet blev lav­bud­get-pro­duk­tio­nen ’Fan­ta­sies’, der in­de­holdt ad­skil­li­ge vo­ve­de sce­ner med en sa­er­de­les let­på­kla­edt Cat­hle­en.

På grund af dis­se sce­ner måt­te fil­men klip­pes om fle­re gan­ge, in­den den fik pre­mi­e­re i 1981. På det tids­punkt var Cat­hle­en imid­ler­tid al­le­re­de ble­vet et se­x­sym­bol og hav­de skif­tet navn til Bo De­rek, ef­ter at hun og Jo­hn De­rek var ble­vet gift i 1976. Kas­sesuc­ces på strand og i jung­le Trods pro­ble­mer­ne med ’Fan­ta­sies’ hav­de Jo­hn De­rek nem­lig ik­ke op­gi­vet at ka­pi­ta­li­se­re på fru­ens go­de ud­se­en­de, og i 1979 fik hun rol­len som Jen­ny Hen­ley i ’10’ for­an blandt an­dre Mela­nie Grif­fith. Ko­me­di­en, der blev in­stru­e­ret af Bla­ke Edwards, hand­ler om en mi­dal­dren­de, gift mand, der fal­der for den un­ge, blon­de skøn­hed og me­ner, at hun er ideal­kvin­den for ham. Fil­men blev en suc­ces bå­de øko­no­misk og hos an­mel­der­ne.

Det var stort set og­så sid­ste gang, hun fik med­vind hos an­mel­der­ne.

I 1981 in­stru­e­re­de hen­des mand fil­men ’Tarzan the Ape Man’ med fo­kus på fi­gu­ren ’Ja­ne’ spil­let af Bo De­rek, der mest lø­ber rundt i me­get let­te jung­le-kostu­mer. Fil­men blev en øko­no­misk suc­ces med en ind­tje­ning på 35 mio. dol­lar, mens Bo De­rek fik en ’Gol­den Ra­spber­ry Award’ for va­er­ste kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler. Det gen­tog sig i 1985 med fil­men ’Bo­lero’, der og­så var in­stru­e­ret af hen­des mand og hø­ste­de en hel ra­ek­ke af Ra­spber­ry Awards, her­un­der for va­er­ste film, va­er­ste in­struk­tør og va­er­ste mu­sik. Og na­e­sten in­tet hav­de aen­dret sig i 1989. Fil­men hed ’Ghosts Can’t Do It’ og hav­de sam­me in­struk­tør, sam­me ho­ved­rol­le­in­de­ha­ver og fik stort set sam­me Ra­spber­ry Awards.

Si­den har Bo De­rek mest op­t­rå­dt i for­skel­li­ge sam­men­ha­en­ge på tv, men hen­des ind­sats i fil­men var ik­ke helt glemt – i hvert fald ik­ke hos ar­ran­gø­rer­ne af Ra­spber­ry Awards, som i 2000 no­mi­ne­re­de hen­de til år­hund­re­dets va­er­ste kvin­de­li­ge sku­e­spil­ler. Her fik hun sa­er­de­les smukt sel­skab i form af Ma­don­na, Broo­ke Shields, Pia Za­dora og Elisa­beth Ber­k­ley, men måt­te se sig slå­et af Ma­don­na.

FO­TO: EPA

Bo De­rek er ble­vet be­rømt for si­ne ta­len­ter på stran­den i fil­men ’10’ og som abe­man­dens ka­e­re­ste i jung­len – al­tid let­på­kla­edt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.