STRAMMER STÅL(E)TRÅDEN

Norsk land­stra­e­ner­stop åb­ner dø­ren for Stå­le Sol­bak­ken, der kal­der det ’en ae­re at tra­e­ne sit land’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@sporten.dk

Er Stå­le Sol­bak­ken kom­men­de norsk land­stra­e­ner?

Spørgs­må­let har svir­ret de se­ne­ste da­ge og ta­ger nu til som en hvirv­len­de norsk vin­ter­storm ef­ter gårs­da­gens op­si­gel­se af PerMat­hi­as Høg­mo som norsk land­stra­e­ner.

Som BT har be­skre­vet de se­ne­ste da­ge, er det nor­ske fod­bold­for­bund over­or­dent­lig lu­ne på Stå­le Sol­bak­ken som kom­men­de land­stra­e­ner, og ef­ter Høg­mos exit er in­teres­sen gå­et fra varm til glø­de­n­de.

Til nor­ske VG er­ken­der 48-åri­ge Sol­bak­ken nu, at et land­stra­e­nerjob i hjem­lan­det vil va­e­re no­get sa­er­ligt.

»For al­le er det en ae­re at tra­e­ne sit land. Jeg kan ik­ke si­ge me­re om det end det. Sva­rer jeg, at det er et in­ter­es­sant job, ser det ud, som om jeg sø­ger. Sva­rer jeg, at det ik­ke pas­ser nu, ser jeg su­per-ar­ro­gant ud.«

BT for­søg­te i går – uden held – at få en kom­men­tar fra Stå­le Sol­bak­ken, der er ud­pe­get som topkan­di­dat til land­stra­e­nerjob­bet og for ny­lig mød­tes med sportschef i det nor­ske fod­bold­for­bund, Nils Jo­han Semb, i Kø­ben­havn. Et mø­de som beg­ge si­den har ud­lagt som en frokost mel­lem to ven­ner, men som na­ep­pe har va­e­ret uden en slud­der om ri­gets til­stand i norsk fod­bold.

Til­na­er­mel­ser

Man­dag kun­ne BT af­slø­re, at Stå­le Sol­bak­ken har få­et til­na­er­mel­ser fra for­bun­det, som han i 2009 ind­gik en for­hånds­af­ta­le om land­stra­e­nerjob­bet, men som Bun­des­liga-klub­ben FC Köln si­den købt ham fri af.

Om der har va­e­ret kon­takt si­den fre­da­gens nor­ske ne­der­lag til Tjek­ki­et, vil­le han ik­ke kom­men­te­re, da Ritzau i går fan­ge­de ham på FCKs tra­e­nings­an­la­eg til et par spørgs­mål.

Er du ble­vet kon­tak­tet af NFF (det nor­ske fod­bold­for­bund) ef­ter Tjek­ki­et-kam­pen?

»Det har jeg ik­ke no­gen kom­men­ta­rer til. Jeg har kon­trakt med FC Kø­ben­havn, og det for­hol­der jeg mig til.« Er du in­ter­es­se­ret i job­bet? »Hvis jeg skal kom­men­te­re al­le job, så...« Men det her er vel trods alt et spe­ci­elt job?

»Ja, det er det. Det er det for man­ge, ik­ke ba­re for mig. For al­le nord­ma­end er det et spe­ci­elt job. Men jeg har kon­trakt med FCK, og jeg er og­så på job i mor­gen,« lød det fra Stå­le Sol­bak­ken, in­den han for­svandt ind i 10’eren, FC Kø­ben­havns klubhus.

Stå­le Sol­bak­kens kon­trakt med FCK lig­ner da og­så kna­sten, som nord­ma­en­de­ne skal for­sø­ge at få høv­let af, og det kan me­get vel vi­se sig som en umu­lig op­ga­ve. I går meld­te for­bun­det ud, at man hå­ber på en ny tra­e­ner in­den na­e­ste land­skamp d. 26. marts. Stå­le Sol­bak­ken har kon­trakt med kø­ben­hav­ner­ne frem til som­me­ren 2018, og står det til hans ar­bejds­gi­ver for­hå­bent­lig end­nu la­en­ge­re. Al­ter­na­ti­vet kan bli­ve en dob­bel­trol­le, hvor han be­stri­der beg­ge po­ster.

»Stå­le er FCK-tra­e­ner. Vi har en af­ta­le frem til som­me­ren 2018, og han er der­for som mini­mum hos os ind­til da, men for­hå­bent­lig og­så la­en­ge­re,« sag­de FCK-di­rek­tør An­ders Hørs­holt til BT tid­li­ge­re på ugen.

Det øn­ske kan dog bli­ve sva­ert at ind­fri. Det nor­ske fod­bold­for­bund og sav­net til hu­stru­en og bør­ne­ne i Nor­ge tra­ek­ker li­ge nu hårdt i Stål(e)-tråden.

For al­le er det en ae­re at tra­e­ne sit land. Jeg kan ik­ke si­ge me­re om det end det Stå­le Sol­bak­ken

FO­TO: AFP

Skal Stå­le Sol­bak­ken va­e­re land­stra­e­ner for Nor­ge? Det ryg­te er i hvert fald sva­ert at af­li­ve i de dan­ske og nor­ske me­di­er – isa­er ef­ter Per-Mat­hi­as Høg­mos exit i går.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.