Magnus­sens sto­re sorg

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

En af de mest de­di­ke­re­de per­so­ner, jeg no­gen­sin­de har mødt Magnus­sen om Hintsa tog la­e­gen med på råd i for­hold til tea­mets kø­rer­be­sa­et­ning i 2013.

La­e­gen var isa­er im­po­ne­ret af den un­ge dan­skers be­slut­som­hed og de­di­ka­tion som ra­cer­kø­rer, en at­ti­tu­de som iføl­ge Aki Hintsa var ene­stå­en­de og ud­sa­ed­van­lig for en kø­rer i så ung en al­der.

Det frem­går af Aki Hintsas selv­bi­o­gra­fi ’The Co­re’, som han i år skrev sam­men med jour­na­li­sten Oska­ri Saa­ri fra Fin­land. En fan­ta­stisk fyr BT har talt med Oska­ri Saa­ri, som forta­el­ler, at Aki Hintsa holdt me­get af den dan­ske ra­cer­kø­rer. Og at la­e­gen hav­de en stor tro på, at Ke­vin Magnus­sen en dag kun­ne bli­ve ver­dens­me­ster i For­mel 1.

»Jeg tal­te en­gang med Aki Hintsa om Ke­vin Magnus­sen. Han (Hintsa, red.) stod for rå­d­giv­ning og vej­led­ning af kø­rer­ne, og her var Ke­vin Magnus­sen en af dem. Han eva­lu­e­re­de kø­rer­nes styr­ker på det fy­si­ske og men­tale plan. Aki Hintsa for­tal­te mig, at han holdt me­get af Ke­vin Magnus­sen. Han sag­de og­så, at hvis Ke­vin Magnus­sen en dag fik den rig­ti­ge bil, så har han, hvad der skal til men­talt for at bli­ve ver­dens­me­ster,« forta­el­ler Oska­ri Saa­ri.

Det var sto­re ord fra en mand som Aki Hin­s­ta, der gen­nem ti­den nå­e­de at ar­bej­de med For­mel 1-kø­rer­ne Mi­ka Häk­ki­nen, Ki­mi Räik­kö­nen og Lewis Ha­milt­on hos McLa­ren, der al­le si­den blev ver­dens­me­stre.

Ke­vin Magnus­sen har selv tid­li­ge­re talt varmt om McLa­ren-la­e­gen. Det ske­te i 2015 un­der et in­ter­view med Mo­tor­sport.com, hvor Ke­vin Magnus­sen for­tal­te om sin af­sked med McLa­ren sam­me år.

Her tak­ke­de Magnus­sen som den ene­ste Aki Hintsa per­son­ligt og øn­ske­de ham god bed­ring med det den­gang igang­va­e­ren­de syg­doms­for­løb.

»Stør­ste­delen af fol­ke­ne hos McLa­ren er rig­tig go­de men­ne­sker. Der er lidt for man­ge til at sa­et­te navn på al­le, men jeg vil ger­ne na­ev­ne Aki Hintsa, McLa­rens la­e­ge, som har hjul­pet mig me­get – isa­er i be­gyn­del­sen. Som I nok ved, ka­em­per Aki mod kra­eft i øje­blik­ket, men han er en fan­ta­stisk fyr, og jeg øn­sker ham alt det bed­ste,« sag­de Ke­vin Magnus­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.