SLUKKER FOR DR

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FAR­VEL OG TAK Den po­pu­la­e­re tv-va­ert Ti­na Mül­ler flyt­ter ik­ke med DR Sporten til Aar­hus, og hun skal der­for på jagt ef­ter et nyt ar­bej­de. Det sam­me ga­el­der seks af va­ert­s­pro­fi­lens kol­le­ger, som li­ge­le­des har tak­ket nej til at føl­ge med job­bet til Jyl­land. »Jeg har be­slut­tet at tak­ke nej til at ta­ge med til Aar­hus. Jeg har ma­er­ket ef­ter og fun­det frem til, hvad der vil fun­ge­re bedst for mig, og det er ik­ke at ta­ge med DR Sporten til Aar­hus,« si­ger Ti­na Mül­ler, som spe­ci­elt er kendt fra DRs hånd­bold­da­ek­ning, til BT.

Tirs­dag i den­ne uge skul­le Ti­na Mül­ler og de øv­ri­ge me­d­ar­bej­de­re på DR Sporten forta­el­le, hvor­vidt de øn­sker at føl­ge med, når me­di­e­gi­gan­tens sport­s­af­de­ling flyt­ter Jeg har ma­er­ket ef­ter og fun­det frem til, hvad der vil fun­ge­re bedst for mig, og det er ik­ke at ta­ge med DR Sporten til Aar­hus til Aar­hus i 2018. Et nej er lig med en de fa­cto op­si­gel­se, men trods det fak­tum har syv af 19 fa­stan­sat­te DR-an­sat­te valgt at sa­et­te fa­mi­lie og so­ci­al­liv hø­je­re og bli­ve i ho­ved­stads­om­rå­det. Blandt dem er alt­så Ti­na Mül­ler.

»Det er ab­so­lut ik­ke, for­di jeg ik­ke bry­der mig om hver­ken Jyl­land el­ler Aar­hus. Jeg har gå­et på Idra­ets­højsko­le i Aar­hus, så jeg ken­der by­en som min egen buk­se­lom­me. Men mit liv, min fa­mi­lie og mit net­va­erk er på Sja­el­land, og det er det, der har va­er­di for mig,« un­der­stre­ger den 38-åri­ge va­ert.

»Det ae­r­grer mig in­der­ligt, at DR har truf­fet be­slut­nin­gen om ud­flyt­nin­gen, for jeg er enormt glad for mit ar­bej­de og mi­ne kol­le­ger. Men li­ge nu er der ik­ke an­det for end at op­fyl­de mi­ne op­ga­ver, som jeg al­tid har gjort og så el­lers se frem mod nye mål, hvad en­ten det er i sportens ver­den el­ler no­get helt an­det,« fort­sa­et­ter hun. Che­fen ae­r­grer sig Ti­na Mül­ler og kol­le­ger­nes be­slut­ning ae­r­grer DR Sportens øver­ste chef, der dog sam­ti­dig har sym­pa­ti for den sva­e­re be­slut­ning. »Jeg hav­de ik­ke no­gen kon­kret for­vent­ning, kun et øn­ske om at vi kun­ne få flest mu­li­ge med. Jeg er ked af al­le dem, der er gå­et, og su­per glad for dem, der har valgt at si­ge ja. Jeg sy­nes jo, vi har en rig­tig god sport­s­af­de­ling, og den vil jeg ger­ne be­va­re så me­get som mu­ligt af. Det har jeg bedst for­ud­sa­et­nin­ger for, hvis jeg kan få så man­ge af de dyg­ti­ge me­d­ar­bej­de­re med som mu­ligt. Men sam­ti­dig har jeg fuld for­stå­el­se for, at det er et ka­em­pe­stort valg, den en­kel­te har stå­et med,« si­ger un­der­di­rek­tør i DR, An­ders Kern Bo­je. Han un­der­stre­ger, at al­le på DRs sport­s­re­dak­tion har stå­et over for det sam­me valg, selv om DR rent fak­tisk be­hol­der en en­kelt me­d­ar­bej­der i Kø­ben­havn. »Alt­så, vi kom­mer til at fast­hol­de en en­kelt me­d­ar­bej­der i Kø­ben­havn, pra­e­cis som vi har haft det i Aar­hus ind­til nu. Og det var vel at ma­er­ke no­get, vi valg­te, in­den vi star­te­de den­ne her pro­ces, for­di det gi­ver bedst me­ning. Der­u­d­over har al­le stå­et over for det sam­me valg,« si­ger Kern Bo­je.

Al­le­re­de tirs­dag stod DR-pro­fi­ler­ne Sø­ren Re­edtz og Jens Jacob Juulsa­ger frem og for­tal­te, at de har truf­fet sam­me valg som Ti­na Mül­ler. Ud over de syv DR-me­d­ar­bej­de­re, der i den­ne uge med­del­te, at de ik­ke øn­sker at flyt­te med til Aar­hus, har fi­re yder­li­ge­re tid­li­ge­re sagt op grun­det ud­flyt­nin­gen.

DE ER UDE OG IN­DE TIRS­DAG VAR DE­AD­LI­NE DAY på DR i for­hold til at mel­de ud, om man ta­ger med DR Sporten til den nye re­dak­tion i Aar­hus i be­gyn­del­sen af 2018. Her er sta­tus over en ra­ek­ke af de stør­ste pro­fi­ler. AN­DREAS KRAUL: Fod­bold­kom­men­ta­to­ren fort­sa­et­ter med ud­gangs­punkt i Kø­ben­havn. HEN­RIK LINIGER: Ra­dio- og tv-kom­men­ta­to­ren fort­sa­et­ter. SØ­REN RE­EDTZ: Af­ten­tour- og tvva­er­ten stop­per. JENS JACOB JUULSA­GER: Hånd­bold­kom­men­ta­to­ren stop­per. TI­NA MÜL­LER: Tv-va­er­ten stop­per. PE­TER MØL­LER: Va­er­ten på ’Fod­bold­ma­ga­si­net’ meld­te i for­å­ret ud, at han ik­ke ta­ger med til Aar­hus. Tirs­dag lød sva­ret, at han for­hol­der sig til sit kon­trak­t­ud­løb i som­me­ren 2018. MARCO DE LOS REYES: Den nu tid­li­ge­re nyheds­re­dak­tør på sport­s­re­dak­tio­nen har al­le­re­de sik­ret sig et nyt job. Pr. 1. ok­to­ber ryk­ke­de han over som re­dak­tør på DR Da­gen. Yder­li­ge­re tre fra sport­s­re­dak­tio­nen har og­så skif­tet job.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.