’Jeg svøm­mer vi­de­re’

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BA­RE DERUDAD (NTC) i Bel­la­høj, men da BT tal­te med den hol­land­ske svøm­me­tra­e­ner, stod det ik­ke klart, hvem der var klar til en ny tørn ef­ter som­me­rens OL i Rio. Iføl­ge sportschef i Dansk Svøm­me­u­ni­on, Lars Gre­en Bach, hav­de svøm­mer­ne få­et 1. ja­nu­ar som de­ad­li­ne til at mel­de ud, om de er ude el­ler in­de. Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen er in­de. er godt for os al­le,« fort­sa­et­ter hun og gla­e­der sig over, at Mar­tin Tru­i­jens har bun­det sig til en la­en­ge­re af­ta­le til ef­ter OL i Tokyo i 2020.

Til­lø­bet til Rio blev mud­ret med eks-NTC-tra­e­ner Shan­non Rol­la­sons plud­se­li­ge stop og re­tur til Au­stra­li­en, som si­den fik bå­de Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen og Je­a­net­te Ot­te­sen til at op­sø­ge Rol­la­son i Au­stra­li­en op mod OL. Jeg vil rig­tig ger­ne gi­ve den nye tra­e­ner en chan­ce. Og­så for­di vi en­de­lig får en, der har skre­vet un­der for fi­re år

»Jeg vil rig­tig ger­ne gi­ve den nye tra­e­ner en chan­ce. Og­så for­di vi en­de­lig får en, der har skre­vet un­der for fi­re år, så vi må­ske kan få no­get sta­bi­li­tet og få tid til at byg­ge no­get nyt op. Det hav­de vi må­ske ik­ke op mod OL, hvor det he­le var lidt ’ka­os­ag­tigt’. Det reg­ner jeg med, vi slip­per for nu,« si­ger hun. Mo­den svøm­me­al­der Med si­ne 27 år har den fyn­s­ke svøm­mepi­ge nå­et en mo­den svøm­me­al­der, og med sig ba­e­rer hun en tung me­dal­je­ba­ga­ge, der i som­mer blev sup­ple­ret med en hårdt til­ka­em­pet OL-me­dal­je. For­in­den hav­de hun skuf­fet i fa­vo­rit­di­sci­pli­nen 200 me­ter bryst, men den lyk­ke­li­ge af­slut­ning i hold­kap­pen fik da­gen der­på Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen til at luf­te mu­lig­he­den for et sid­ste OL trods tid­li­ge­re tan­ker om et fo­re­stå­en­de kar­ri­e­re­stop. I dag vil hun sta­dig ik­ke af­skri­ve mu­lig­he­den for OL i Tokyo, selv­om fo­kus i før­ste om­gang er på VM på lang­ba­ne i Bu­da­pe­st na­e­ste som­mer.

»Jeg skal ik­ke ude­luk­ke det (OL. red.), men li­ge nu ser jeg frem mod VM til som­mer. Det er og­så der­for, jeg ta­ger en lil­le pu­ster li­ge nu ved at gø­re tin­ge­ne lidt an­der­le­des, for jeg vil va­e­re sik­ker på at va­e­re skarp til som­mer. Men ti­den går, og nog­le gan­ge går den hur­ti­ge­re, end man for­ven­ter, så jeg vil ik­ke ude­luk­ke OL.« Til VM på kort­ba­ne Rik­ke Møl­ler Pe­der­sen er og­så blandt de 16 dan­ske svøm­me­re, der svøm­mer VM på kort­ba­ne i Ca­na­da til de­cem­ber.

Her har hun dog kun be­sked­ne for­vent­nin­ger om et godt re­sul­tat, da tra­e­nin­gen ik­ke har va­e­ret in­ten­siv i ef­ter­å­ret.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.