KØ VED UD­GAN­GEN End­nu en va­ert for­la­der DR

BT - - VOORZIJDE PAGINA -

NU ER DET NOK pres­se­mø­de sam­men med si­ne lands­holdskol­le­ga­er.

Her greb FC Bar­ce­lo­na-stjer­nen mi­kro­fo­nen, mens kol­le­ga­er­ne stil­le­de sig bag de­res le­der med kryd­se­de ar­me og al­vor­li­ge mi­ner. De hav­de et bud­skab, der skul­le le­ve­res. Un­der pres Lands­hol­det er un­der mas­sivt pres i hjem­lan­det ef­ter svin­gen­de re­sul­ta­ter og en VM-bil­let til Rusland, der me­get vel kan glip­pe. En uvant rol­le for et af ver­dens bed­ste lands­hold. Det har selv­føl­ge­lig gi­vet ud­slag i de ar­gen­tin­ske me­di­er, der er gå­et hårdt til spil­ler­ne, men det var ik­ke den fag­li­ge kri­tik, der var drå­ben for Mes­si og re­sten af lands­holds­spil­ler­ne.

I da­ge­ne op til kam­pen lan­ce­re­de den ar­gen­tin­ske ra­dio­sta­tion Når man går så mar­kant ind i en per­sons pri­vat­liv, er det al­vor­ligt. Og det er der­for, vi mel­der ud nu Ra­dio Mi­t­re en op­sigtsva­ek­ken­de hi­sto­rie om Ezequi­el La­vezzi, som den an­kla­ge­de for at ha­ve rø­get hash ef­ter en tra­e­ning. Og her gik gra­en­sen.

Lio­nel Mes­si of­fent­lig­gjor­de på pres­se­mø­det, at spil­ler­ne frem­over ik­ke vil snak­ke med pres­sen.

»Vi har va­e­ret gen­stand for man­ge an­kla­ger og for en del man­gel på respekt, og vi har al­drig sagt no­get til det. Vi er ke­de af, at det skal va­e­re så­dan, men vi har ik­ke an­dre mu­lig­he­der. Vi ved, der er man­ge af jer, der ik­ke er med til at vi­se os man­gel på respekt, men når man går så mar­kant ind i en per­sons pri­vat­liv, er det al­vor­ligt. Og det er der­for, vi mel­der ud nu,« lød det blandt an­det i ta­len fra Mes­si iføl­ge en­gel­ske The Mir­ror.

Iføl­ge The Mir­ror stod det klart ef­ter pres­se­mø­det, at La­vezzi plan­la­eg­ger at sta­ev­ne Ra­dio Mi­t­re for hi­sto­ri­en om hans på­stå­e­de has­hin­d­tag.

Ar­gen­ti­na end­te med at vin­de 3-0 over Co­lom­bia ef­ter blandt an­det et op­sigtsva­ek­ken­de fris­parks­mål af Lio­nel Mes­si.

Sej­ren be­ty­der, at Ar­gen­ti­na hol­der sig på fem­te­plad­sen i den sy­da­me­ri­kan­ske VM-kva­li­fi­ka­tion. Net­op den pla­ce­ring gi­ver ad­gang til play­of­f­kam­pe om en bil­let til VM i Rusland i 2018.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.