10 MI­NUT­TER MED TRUMP

Løk­ke tal­te i går i te­le­fon med Do­nald Trump og modt­og en stå­en­de in­vi­ta­tion til Det Hvi­de Hus

BT - - NYHEDER - Sø­ren Mor­ten­sen | smo@bt.dk An­dreas Kar­ker| kar­ker@bt.dk

Un­der en 10 mi­nut­ter lang te­le­fon­sam­ta­le med Do­nald Trump fik stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen i går ef­ter­mid­dag lej­lig­hed til at love den kom­men­de pra­esi­dent, at Dan­mark står skul­der ved skul­der med ame­ri­ka­ner­ne i kam­pen mod IS.

Løk­ke af­gav og­så et løf­te om, at Dan­mark vil øge si­ne ud­gif­ter til mi­li­ta­e­ret.

»Jeg har net­op øn­sket USAs 45. pra­esi­dent tillykke med val­get. Vi hav­de en ven­lig og kon­struk­tiv snak, hvor jeg be­to­ne­de, at Dan­mark er en na­er al­li­e­ret til USA og har va­e­ret det gen­nem år­ti­er. Vi står skul­der ved skul­der med vo­res ame­ri­kan­ske ven­ner i kam­pen for en me­re tryg ver­den. Ak­tu­elt bi­dra­ger Dan­mark for ek­sem­pel sub­stan­ti­elt til kam­pen mod IS’ ter­r­or­re­gi­me i Sy­ri­en og Irak. Fremad­ret­tet la­eg­ger re­ge­rin­gen op til at øge ud­gif­ter­ne til mi­li­ta­er og na­tio­nal sik­ker­hed,« si­ger Løk­ke.

Ef­ter Trumps overraskende valgsejr i sid­ste uge har stats­le­de­re over he­le ver­den na­er­mest stå­et i kø for at få en snak med ham.

Vis­se van­ske­lig­he­der

For man­ge af dem har det budt på vis­se van­ske­lig­he­der, da sti­len i Trump-lej­ren er ret ut­ra­di­tio­nel. Han spil­ler ik­ke ef­ter de sam­me reg­ler som Ba­ra­ck Oba­ma, og hans net­va­erk ta­el­ler ef­ter si­gen­de fle­re gol­f­spil­le­re og mo­del­ler end diplo­ma­ter.

Det be­nyt­te­de den au­stral­ske pre­mi­er­mi­ni­ster Malcolm Tur­n­bull sig af. Hans go­de ven, gol­f­spil­le­ren Greg Nor­man, hav­de nem­lig et num­mer til en af Trumps søn­ner. Greg Nor­man rin­ge­de ham op og sag­de: »Hej, jeg har Au­stra­li­ens pre­mi­er­mi­ni­ster her. Gi­der du ra­ek­ke te­le­fo­nen til Do­nald?«

Kil­der si­ger, at Ir­land var det før­ste land, der kom igen­nem til Trump. Til gen­ga­eld var sam­ta­len ul­tra­kort. Man vil­le ba­re li­ge hø­re, om man kun­ne få lov at fejre den ir­ske na­tio­nal­dag Sct. Pa­tri­cks Day igen til na­e­ste år.

»Selv­føl­ge­lig,« sva­re­de Trump. Det er uklart, hvor langt ne­de på Trumps li­ste Dan­mark har stå­et.

På ar­bej­de i døgn­drift

Men am­bas­sa­den i Was­hin­g­ton har si­den valgsej­ren i sid­ste uge ar­bej­det i døgn­drift på at fin­de en vej ind i Trump-lej­ren. I går ef­ter­mid­dag ved 15-ti­den fik man hul igen­nem. Stats­mi­ni­ste­ri­et blev bedt om at hol­de sig stand-by til en sam­ta­le.

Det er før­ste gang, Løk­ke ta­ler med Trump. Sam­ta­len blev ført i en god og ven­ska­be­lig to­ne. Iføl­ge Løk­kes skyl­des det ik­ke mindst, at der i Trumps fa­mi­lie er vis­se for­bin­del­ser til Dan­mark.

»Vi har brug for et sta­er­kt USA, der vil stå i spid­sen for den frie ver­den. Jeg fø­ler mig over­be­vist om, at USA og­så fremad­ret­tet vil på­ta­ge sig den rol­le. En­de­lig for­tal­te Do­nald Trump, at han via si­ne fa­mi­li­e­re­la­tio­ner har et ut­ro­lig po­si­tivt ind­tryk af Dan­mark som land og dan­sker­ne som folk, og at han ger­ne vil­le se mig i Was­hin­g­ton D.C. ved pas­sen­de lej­lig­hed,«

si­ger Løk­ke.

FO­TO: MAT­HI­AS LØVGREEN BOJESEN

Stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke lo­ve­de i går Do­nald Trump, at Dan­mark står ’skul­der ved skul­der’ med USA i kam­pen mod Is­la­misk Stat.

FO­TO: SCAN­PIX

Det var før­ste gang, Lars Løk­ke tal­te med den kom­men­de pra­esi­dent, og sam­ta­len blev ført i en god og ven­ska­be­lig to­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.