Han vil­le al­le det

BT - - NYHEDER -

BISAETTELSE

»Jeg var fuld af be­un­dring for, hvor­dan han greb det an med ar­bejds­løs­hed og ud­la­en­din­gepo­li­tik. Han hav­de så me­get respekt for men­ne­sker, at det var ik­ke no­get med, at man skul­le mø­de op og stå i en kø på kom­mu­ne­kon­to­ret, så al­le kun­ne se, at man var ar­bejds­løs. Det fo­re­gik ude i in­du­strik­var­te­ret, og de fle­ste kom hur­tigt i ar­bej­de pga. det na­e­re sam­ar­bej­de med virk­som­he­der­ne i om­rå­det.« Bud­get­ter­ne hang ik­ke sam­men »Men jeg for­try­der ik­ke no­get, for det, han gjor­de, var jo for­kert. Og hvis ik­ke det var ble­vet stop­pet, tror jeg, der var rig­tig man­ge men­ne­sker i Farum, der hav­de få­et en stor reg­ning, de ik­ke kun­ne be­ta­le,« si­ger Jør­gen Lind­hardt.

Han for­søg­te selv at kon­fron­te­re Pe­ter Brixtof­te med, at bud­get­ter­ne ik­ke hang sam­men, men det kom der ik­ke no­get ud af. Han var fyldt med ide­er, og han vil­le al­le det godt. Jeg sy­nes også på man­ge må­der, han var li­ge så vi­sio­na­er som f.eks. Jens Ot­to Krag han hav­de helt ure­a­li­sti­ske syn på, hvad vi kun­ne få for Farum Ka­ser­ne og an­dre ting. Og jeg gjor­de Pe­ter op­ma­er­k­som på det, in­den jeg be­gynd­te at ta­le med an­dre. Men han re­a­ge­re­de desva­er­re ik­ke på det,« si­ger Jør­gen Lind­hardt, der i dag er di­rek­tør i den sto­re ho­telka­e­de Rezi­dor Ho­tel Group, der blandt an­det står bag Ra­dis­son-ho­tel­ler­ne.

Pe­ter Brixtof­te dø­de plud­se­ligt 8. novem­ber, kun 66 år gam­mel.

Han var borg­me­ster i Farum fra 1986 og blev fol­ke­tings­med­lem al­le­re­de i 1973. Men ef­ter BTs af­slø­rin­ger af dy­re mid­da­ge og rød­vin på skat­te­bor­ger­nes reg­ning og tvivls­om­me sponsoraf­ta­ler måt­te han gå af som borg­me­ster i 2002.

Se­ne­re blev han dømt for groft man­datsvig og em­beds­mis­brug, og i 2008 be­slut­te­de Valg­bar­heds­na­ev­net, at Brixtof­te ik­ke var va­er­dig til at va­e­re fol­ke­valgt po­li­ti­ker.

»Rets­op­gø­ret om Pe­ter Brixtof­tes tid som borg­me­ster i Farum og det ef­ter­føl­gen­de fa­engsels­op­hold tog hårdt på ham og før­te til et om­fat­ten­de al­ko­hol­mis­brug, som han ka­em­pe­de med i fle­re år,« op­ly­ste hans tre døtre i en pres­se­med­del­se i for­bin­del­se med hans død. Han er et af de sø­de­ste og mest vi­sio­na­e­re men­ne­sker, jeg har truf­fet Jør­gen Lind­hardt, tid­li­ge­re di­rek­tør i Farum Bold­klub, om Pe­ter Brixtof­te

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.