Kom­mer

BT - - NYHEDER -

ma­es­sigt kamp­val­get til Lars Løk­ke Ras­mus­sen, og der­med var kon­ge­ra­ek­ken sik­ret de na­e­ste man­ge år.

Lars Løk­ke der­i­mod har var­me fø­lel­ser for Pe­ter Brixtof­te, og prø­ve­de også per­son­ligt for år til­ba­ge at hja­el­pe ven­nen på ret kurs, men uden held. Løk­ke skrev me­get emo­tio­nel­le min­de­ord om Brixtof­te i en pres­se­med­del­el­se, da døds­fal­det blev kendt.

»Som nyvalgt fol­ke­tings­po­li­ti­ker i 1994 fandt jeg – som al­le li­be­ra­le i min ge­ne­ra­tion – stor in­spira­tion i Pe­ters en­ga­ge­ment, hans evi­ge ud­for­dring af kon­ven­tio­nel­le løs­nin­ger og hans in­si­ste­ren på al­tid at sa­et­te men­ne­sket først. Han var al­tid ivrig og al­tid på vej. Men ive­ren hav­de også sin pris – også på det per­son­li­ge plan og for Pe­ter Brixtof­tes fa­mi­lie,« skrev Løk­ke. Måt­te sa­et­te fo­den ned »På det per­son­li­ge plan var det smer­te­fuldt, at jeg som in­den­rigs­mi­ni­ster måt­te sa­et­te fo­den ned for de ur­e­gel­ma­es­sig­he­der i Farum, der fulg­te i kølvan­det på Pe­ters utå­l­mo­dig­hed med at skabe den – i hans øj­ne – per­fek­te kom­mu­ne, og der­med i re­a­li­te­ten sa­et­te en stop­per for hans po­li­ti­ske kar­ri­e­re. Det si­ger me­get om men­ne­sket Pe­ter Brixtof­te, at han al­drig lod det­te kom­me imel­lem os som men­ne­sker. Jeg vil hu­sker Pe­ter som den ven, han var,« skrev Lars Løk­ke.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.