Sta­er­kt, Zan­dra

BT - - NYHEDER -

TØNDERSAGEN at han ik­ke må na­er­me sig sin dat­ter.

Men Zan­dra Bert­hel­sen har det sva­ert med, at hen­des far nu er ude af fa­engs­let ef­ter de gru­som­he­der, han ud­sat­te hen­de og hen­des lil­le­sø­ster for. Sva­ert når ’far er ude’ Og net­op det fak­tum, at hen­des far er ude af fa­engs­let, er no­get, som man­ge tid­li­ge­re seksu­elt kra­en­ke­de børn ka­em­per med, når de­res kra­en­ker – en­ten i form af mor el­ler far – igen er at fin­de i ’vir­ke­lig­he­den’, for­kla­rer Git­te Jakob­sen. I dag er han død for mig. Han er ik­ke min far. Ik­ke i mi­ne øj­ne. For­di så­dan er en far ik­ke

»Det er helt klart, at børn er ud­for­dret, når det hand­ler om, at en fora­el­der – som har be­gå­et over­greb mod bar­net – igen er ude af fa­engs­let. På den ene si­de har de en loy­a­li­tet i for­hold til fora­el­dre, men på den an­den si­de har de et op­gør med de gru­som­me ting, som fora­el­de­ren har gjort ved dem. Of­te ser man, at bar­net – el­ler den un­ge per­son – af­ska­e­rer den fora­el­der, der har ud­ført over­gre­be­ne, fuld­sta­en­digt. Det er også en hård og sorg­fuld pro­ces, da bar­net el­ler den un­ge trods alt har be­hov for fora­el­dre i sit liv,« si­ger Git­te Jakob­sen. ’Han er død for mig Zan­dra Bert­hel­sen har over for TV 2 be­skre­vet for­hol­det til sin far, som ik­ke la­en­ge­re ek­si­ste­rer for hen­de.

»I dag er han død for mig. Han er ik­ke min far. Ik­ke i mi­ne øj­ne. For­di så­dan er en far ik­ke,« si­ger hun i do­ku­men­ta­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.