Jeg hed­der Jør­gen Saug­s­ted, og du skal ik­ke va­e­re ban­ge, jeg gør in­gen­ting . . .

BT - - NYHEDER -

Kan man sky­de to men­ne­sker og umid­del­bart ef­ter ta­le som en re­visor, der for gud ved hvil­ken gang frem­la­eg­ger regn­ska­bet i en grun­de­jer­for­e­ning? Det kun­ne den den­gang 67-åri­ge Jør­gen Saug­s­ted. Det af­slø­re­de en lyd­op­ta­gel­se i TV2-do­ku­men­ta­ren ’Da mor­far blev mor­der’. Her var han fat­tet, ro­lig, nog­le vil me­ne iskold, da han over­gav sig til po­li­ti­et. En af de mest op­sigtsva­ek­ken­de sa­ger om samva­er­s­ret i Dan­mark end­te i en blo­dig fa­mi­lie­tra­ge­die 16. sep­tem­ber 2014 ved Fo­ged­ret­ten i Kø­ben­havn. Ger­nings­man­den Jør­gen Saug­s­ted skød og dra­eb­te ad­vo­kat An­ders Lil­holt på 57 år, samt skød og sår­e­de sin eks­svi­ger­søn på 31 år i ret­ten. Sag om samva­er­s­ret Dra­bet ske­te i for­bin­del­se med en sag om samva­er­s­ret, hvor Jør­gen Saug­s­ted dat­ter, Lin­da Saug­s­ted, og hen­des eks­ka­e­re­ste var ble­vet uven­ner og ik­ke kun­ne enes om, hvad de skul­le gø­re. Der­for end­te sa­gen i fo­ged­ret­ten, hvor Jør­gen Saug­s­teds plan an­gi­ve­ligt var at ’be­fri’ sin dat­ter og bar­ne­barn fra eks­svi­ger­søn­nen og myn­dig­he­der­ne. Der­ef­ter vil­le han ta­ge sit eget liv. Det var før­ste gang i ny­e­re tid, at der blev af­fy­ret skud i en dansk rets­sal.

Jør­gen Saug­s­ted hav­de på da­gen for dra­be­ne lagt en dik­ta­fon i sin lom­me.

Lyd­op­ta­gel­ser­ne af­slø­rer, at han var iskold, fat­tet og yderst be­vidst om, hvad han hav­de ta­enkt sig at gø­re, Og blot 5 mi­nut­ter og 24 se­kun­der ef­ter det sidst af­fy­re­de skud blev Jør­gen Saug­s­ted an­holdt. Her hav­de hav­de en di­a­log med po­li­ti­et:

»Jeg hed­der Jør­gen Saug­s­ted, og du skal ik­ke va­e­re ban­ge, jeg gør in­gen­ting,« sag­de Jør­gen Saug­s­ted, hvor­ef­ter po­li­ti­be­tjen­ten sva­re­de: »Jeg er fuld­sta­en­dig ro­lig nu.« Herf­ter for­sa­et­ter sam­ta­len: »Det er så­dan en sag om mit bar­ne­barn, der er kørt af spo­ret.« Po­li­ti­mand: »Jeg skal li­ge vi­si­te­re dig en­gang. Jeg for­hol­der mig selv ik­ke til sa­gen.« Jør­gen Saug­s­ted: »Ja­men, det er fint. Det er du vel­kom­men til.« Po­li­ti­mand: »Det ge­va­er, du har her­ne­de, er det ladt?« Ik­ke fle­re pa­tro­ner Jør­gen Saug­s­ted:

»Nej, det er det ik­ke, for jeg har ik­ke fle­re pa­tro­ner, for så hav­de jeg skudt mig selv. Så­dan er det. Det var det, jeg hav­de be­slut­tet. Ja, den sid­ste pa­tron skul­le bru­ges på mig. Men desva­er­re så fik jeg ik­ke nok med. Jeg skul­le ha­ve ta­get nog­le fle­re.«

Pro­fes­sor og tid­li­ge­re chef­p­sy­ko­log Jørn Hal­berg Beck­mann me­ner, at Jør­gen Saug­s­teds ro­li­ge, af­slap­pe­de to­ne­le­je og op­før­sel ef­ter dra­be­ne vi­ser, at han har ka­rak­ter­af­vi­gen­de tra­ek.

»Han har ik­ke haft styr på si­ne fø­lel­ser. Det er ik­ke af af­fekt, men plan­lagt. Det vi­ser, at han er fø­lel­ses­flad. Han har mi­stet kon­trol­len, Det­te er en mas­siv og al­vor­lig ka­rak­ter­brist,« si­ger Jørn Hal­berg Beck­mann til BT.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.