På med uni­for­men, Dan­mark

BT - - NYHEDER -

MODERAES Dan­ske Sko­le­e­le­ver og Skole­le­der­for­e­nin­gen i BT, at de ik­ke øn­sker skole­u­ni­for­mer ind­ført i det dan­ske sko­le­va­e­sen. En så­dan ens­ret­ning vil­le va­e­re udansk og på kant med yt­rings­fri­he­den, men­te de. Men den op­fat­tel­se de­ler Chri­sti­ne Fri­is ik­ke.

»Jeg tror ik­ke, det vil­le va­e­re un­der­tryk­ken­de at skul­le gå i skole­u­ni­form – det er no­get pjat. Jeg sy­nes, det var rart ik­ke at skul­le gå i det rig­ti­ge tøj. Vi var spa­end­te på at skul­le ha­ve uni­for­men på, og vi ta­enk­te ik­ke vi­de­re over det.« En min­dre re­vo­lu­tion Chri­sti­ne Fri­is er dog klar over, det nok ik­ke kom­mer til at ske i Dan­mark. Vi øn­sker at gå i det, vi vil. Skal vi li­ge plud­se­lig til at be­ta­le for uni­for­mer og gå i ens­ret­tet tøj, vil det kra­e­ve en min­dre re­vo­lu­tion, si­ger hun. Al­li­ge­vel vil­le det kla­e­de de dan­ske børn at ta­ge den ens­ar­te­de uni­form på om mor­ge­nen, me­ner hun.

»Jeg tror ik­ke, der er no­gen børn, der ik­ke vil ha­ve den på. Jeg har al­drig haft no­gen kam­me­ra­ter, der har brok­ket sig over at ha­ve skole­u­ni­form på – det ser også pa­ent ud. Det er en ae­r­ger­lig ud­vik­ling, at børn skal ha­ve lov at ta­ge det på, de vil.« Kra­e­ver lan­ge tra­di­tio­ner Den hold­ning er 57-åri­ge Per­nil­le Høx­bro, der er med­lem af kom­mu­nal­be­sty­rel­sen for De Kon­ser­va­ti­ve på Fre­de­riks­berg, langt­fra enig i. Hun har gå­et på Her­lufsholm Kostsko­le, hvor man bar skole­u­ni­form. Den­gang syn­tes hun, det fun­ge­re­de godt – men ti­den er en an­den.

»Der er for­skel på, hvor­dan det var at gå i sko­le i 70er­ne, som jeg gjor­de, og så nu. Over de na­e­sten 40 år har sam­fun­det for­an­dret sig – li­ge­som vi har. Det at gå med uni­form kra­e­ver en me­get lang tra­di­tion og no­get me­get sa­er­ligt. Den tra­di­tion tror jeg ik­ke, man ba­re kan ind­fø­re i den dan­ske fol­ke­sko­le,« for­kla­rer hun.

Per­nil­le Høx­bro ser dog for­de­le ved en uni­form. Den ud­lig­ner de so­ci­a­le skel, og man op­byg­ger en stolt­hed om sko­len. Al­li­ge­vel er det helt ure­a­li­stisk, at vi kom­mer til at se skole­u­ni­for­mer i Dan­mark i 2016, me­ner hun.

»Vi er for in­di­vi­du­el­le, og vi vil ha­ve ind­fly­del­se på, hvor­dan vi selv og vo­res barn går kla­edt. I Dan­mark har vi kun uni­for­mer i vis­se fag som sy­geple­jer- og po­li­ti­fa­get – og det respek­te­rer vi,« slut­ter hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.