’ ’

BT - - DEBAT -

ind­fø­re den slags de­tail­re­gu­le­ring jeg me­get po­si­tiv over for fra Chri­sti­ans­borg. Man skal skabe nog­le go­de ram­mer, idéen om, at vi i Dan­mark ind­fø­rer skole­u­ni­for­mer. men fol­ke­sko­len li­der al­le­re­de i dis­se år e normt Mi­ne børn gik i sko­le i Eng­land i fi­re år, hvor man un­der al­le mu­li­ge reg­ler helt ned i jo har skole­u­ni­form, og det fun­ge­re­de

Så vil de­tal­jer­ne. Fol­ke­sko­len bli­ver ik­ke rig­tig godt. Al­le gik i det sam­me tøj, og bedre af, at man prop­per det her oveni. der­for var pres­set på de min­dre­be­mid­le­de

der ba­re Mob­ning hand­ler ik­ke kun om tøj, fora­el­dre va­ek.

va­e­re ta­le om men op­står al­le mu­li­ge ste­der, og jeg me­ner, det her er en bag­vendt må­de at

’ka­os – nu iført an­gri­be pro­ble­met på.

skole­u­ni­form’

MAN SKAL IK­KE

sko­ler, hvor der er en hø­je­re grad af di­sci­plin, kom­mer kra­ve­ne ne­de­fra. Det kom­mer fra fora­el­dre­ne, og det kom­mer fra nog­le skole­le­de­re, der ved, at det er en god må­de at dri­ve sko­le på, hvis der er nog­le kla­re ram­mer for bør­ne­ne. Man kan ik­ke på den må­de ud­stik­ke di­sci­plin gen­nem et tøjvalg – så vil der ba­re va­e­re ta­le om ’ka­os – nu iført skole­u­ni­form’.

PÅ DE PRI­VA­TE

sko­le sy­nes, skole­u­ni­for­mer er en god idé, skal den selv­føl­ge­lig ha­ve lov til at ind­fø­re det. Men vo­res fol­ke­sko­le er i dis­se år ut­ro­lig sja­sket, og der er brug for at skabe nog­le kla­re ram­mer for ele­ver­ne og de­res la­e­ring – det er her, vi skal ta­ge fat.

HVIS DEN EN­KEL­TE RENT PER­SON­LIGT ER

skønt, hvis dan­ske børn kun­ne gå i, hvad de vil­le, men det er jo hel­ler ik­ke frit i dag. Man er un­der­lagt et grup­pe­pres for at gå i et be­stemt ma­er­ke, og de bri­ti­ske sko­lebørn er jo li­ge så frie som de dan­ske. Selv­føl­ge­lig kan man si­ge, at pro­ble­met ba­re ryk­kes til fri­ti­den, men det vil af­hja­el­pe pro­ble­mer med mob­ning i sko­len – og det er det va­e­sent­lig­ste.

DET VIL­LE VA­E­RE

ik­ke for­stå, hvor­for vi i Dan­mark ik­ke ind­fø­rer det, men her har der jo al­drig va­e­ret tra­di­tion for uni­for­mer. Der er i dag en­kel­te frisko­ler, der er be­gyndt at ind­fø­re uni­for­mer. Der be­hø­ver ik­ke at va­e­re ta­le om en ne­der­del el­ler en jak­ke – det kan også ba­re va­e­re en T-shirt el­ler en swe­a­ter. Det ser friskt og dej­ligt ud, når der går en grup­pe un­ge pi­ger og dren­ge, hvor det er ty­de­ligt at se, at de er sko­lebørn.

JEG KAN SLET

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.