Kri­sti­an Jen­sen ta­ger fejl

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR HVAD ER PRO­BLE­MET? Øget im­mi­gra­tion, om den er in­tel­li­gent el­ler ej, lø­ser ik­ke no­get som helst

THE ECO­NO­MIST PE­GE­DE for nog­le må­ne­der si­den på, at vi i de kom­men­de ti år vil stå over for en be­folk­nings­eks­plo­sion uden li­ge i Afri­ka, og isa­er i Nord­afri­ka. For ek­sem­pel har Egyp­ten 90 mio. ind­byg­ge­re i dag, og de bli­ver en mil­li­on fle­re hver ni­en­de må­ned! Det vil ik­ke ba­re ud­for­dre Afri­ka, men også EU, for­di vi er na­er­om­rå­de. De un­ge afri­ka­ne­re, som hø­rer til det, man kal­der sa­tel­lit­ge­ne­ra­tio­nen, vil kun­ne sid­de og zap­pe på de­res tv og se, hvor­dan de­res ja­ev­nal­dren­de le­ver un­der me­get bedre vil­kår i EU og an­dre ste­der i ver­den. Det vil få man­ge til at ud­van­dre i hå­bet om at for­bed­re de­res mu­lig­he­der for at få et ha­e­der­ligt liv un­der go­de for­hold. VI ER I Ve­sten og – i sa­er­de­les­hed i EU – nødt til at for­hol­de os til ud­for­drin­gen, for ind­van­drin­gen vil kun ta­ge til, hvis ik­ke der gø­res no­get. For­le­den lag­de vo­res uden­rigs­mi­ni­ster Kri­sti­an Jen­sen der­for op til, at vi i Dan­mark skal åb­ne dø­re­ne for en øget ind­van­dring fra Afri­ka, og at ind­van­drer­ne skal ud­va­el­ges i for­hold til de­res kom­pe­ten­cer - no­get han kal­der ’in­tel­li­gent im­mi­gra­tion’. Sam­ti­dig me­ner han, at vi skal for­bed­re le­ve­vil­kå­re­ne i de afri­kan­ske lan­de og skaf­fe sam­ar­bejds­af­ta­ler. Øget im­mi­gra­tion – om den er in­tel­li­gent el­ler ej - lø­ser ik­ke no­get som helst. DET VIL KUN va­e­re symp­tom­be­hand­ling. Ind­van­drin­gen bli­ver så om­fangs­rig, at det vil ud­for­dre na­tio­nal­sta­ter­ne og sam­men­ha­engs­kraf­ten. Vo­res vel­fa­erds­am­fund vil buk­ke un­der, uden at pro­ble­met vil va­e­re løst. Jeg me­ner, vi må gå langt me­re ra­di­kalt til va­er­ks. LØS­NIN­GEN ER FRIHANDELSAFTALER og en mas­siv in­ve­ste­ring i de på­ga­el­den­de lan­de. I ste­det for at ha­ve ski­be, der sej­ler il­le­ga­le ind­van­dre­re over Mid­del­ha­vet, skal dis­se ski­be va­e­re fyldt med ci­trus, pe­ber­frug­ter, oli­ven og jord­ba­er og me­get me­re fra det afri­kan­ske kon­ti­nent. Det er langt bil­li­ge­re at ta­ge imod de­res va­rer end de­res bor­ge­re, men skal det kun­ne la­de sig gø­re, må der ind­gås bedre han­del­s­af­ta­ler. VI SKAL IK­KE pø­se ua­ne­de ma­eng­der af bi­stands­hja­elp af sted, men ve­st­li­ge virk­som­he­der skal in­ve­ste­re, så de for­skel­li­ge lan­des øko­no­mi­er får mu­lig­hed for at blom­stre. Gør vi det, kan vi også kra­e­ve, at de til gen­ga­eld be­ka­em­per ne­po­tis­me, kor­rup­tion og i øv­rigt ef­fek­ti­vi­se­rer de­res bu­reau­kra­ti. Ud­over det, skal de for­skel­li­ge lan­des in­fra­struk­tur for­bed­res. NOG­LE VIL MÅ­SKE på­stå, at jeg drøm­mer, men Ma­rok­ko har vist, at det kan la­de sig gø­re. Lan­det har af­slå­et at mod­ta­ge bi­stands­hja­elp og i ste­det øn­sket, at der bli­ver in­ve­ste­ret, med det re­sul­tat, at Ma­rok­ko nu har en af Afri­kas hø­je­ste øko­no­mi­ske va­ek­stra­ter, og ho­ved­sta­den Ca­sablan­ca er ble­vet kå­ret til Afri­kas fi­nans-ho­ved­stad. Re­nault-fa­brik­ker­ne er be­gyndt at etab­le­re sig i lan­det sam­men med man­ge an­dre sto­re pen­ge­tun­ge virk­som­he­der. Det er ik­ke en drøm. Der er med an­dre ord be­hov for en om­fat­ten­de Mars­hall-plan for he­le om­rå­det, så der kan ske en so­lid øko­no­misk ud­vik­ling. Det gi­ver sig selv, at ska­ber man sta­er­ke øko­no­mi­er, vil der også ska­bes ar­bejds­plad­ser og bedre le­ve­vil­kår. SÅ NÅR KRI­STI­AN Jen­sen vil lø­se pro­ble­met med be­folk­nings­eks­plo­sio­nen i Afri­ka, skal han ik­ke la­eg­ge va­egt på øget ind­van­dring, men bru­ge al­le si­ne kra­ef­ter på go­de han­del­s­af­ta­ler og sta­er­ke in­ve­ste­rin­ger. Kun så­dan kan der ska­bes va­er­dig og hold­bar ud­vik­ling.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.