Fra Lon­don ti

BT - - NYHEDER -

LI­STE Den mand, hvis navn gi­ver et gib i de fle­ste det­te år, er iføl­ge ma­ga­si­net Pe­op­le action­s­tjer­nen Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son. Ma­ga­si­net har net­op kå­ret den 44-åri­ge sku­e­spil­ler som ver­dens mest se­xe­de mand i 2016, og der­med over­ta­ger ’Baywatch’-bøf­fen tit­len fra den for­hen­va­e­ren­de fod­bold­stjer­ne David Beck­ham.

Han er sød, klog og skul­p­te­ret, be­grun­der Pe­op­le val­get af den ce­ment­s­tøb­te su­per­stjer­ne.

’The Ro­ck’ selv jub­ler også over kårin­gen. De­ler seng med san­ger ’Står sta­dig op klok­ken 04 og tra­e­ner hårdt og ta­ger mig af mi­ne ba­by­er. Se­xet. Tu­sind tak, Pe­op­le og al­le fans. Tak­nem­me­lig for ka­er­lig­he­den’, skri­ver sku­e­spil­le­ren med en blin­kes­miley på Twit­ter og ud­dy­ber over for ma­ga­si­net, hvad han ta­enk­te, da han hør­te kårin­gen.

Jeg sag­de: »Det er fan­ta­stisk. Og det, der løb gen­nem mit ho­ved, var, hvor cool og spa­en­den­de det er. Wow, jeg har me­re el­ler min­dre nå­et mit høj­de­punkt,« ly­der det fra den flot­te fyr.

Pri­vat er det den re­la­tivt ukend­te san­ger Lau­ren Has­hi­an, der ny­der at de­le dy­ne med ver­dens mest se­xe­de mand.

Par­ret har va­e­ret ka­e­re­ster si­den 2007, og sid­ste år fik de en tid­lig ju­le­ga­ve. I de­cem­ber 2015 fød­te Has­hi­an nem­lig par­rets før­ste fa­el­les barn, dat­te­ren Jas­mi­ne - for­u­den lil­le Jas­mi­ne har ’The Ro­ck’ også dat­te­ren Si­mo­ne Ale­xan­dra på 15 år fra et tid­li­ge­re ae­g­te­skab. Tje­ner også mest Ud­over tit­len som ver­dens mest se­xe­de mand bryster actionbøf­fen sig også af at va­e­re den mest ind­tje­nen­de sku­e­spil­ler det for­gang­ne år iføl­ge fi­nans­ma­ga­si­net For­bes. Ef­ter at ha­ve sco­ret hat­tri­ck måt­te ’Iron Man’-stjer­nen Ro­bert Dow­ney Jr. nem­lig over­la­de tro­nen til ’The Ro­ck’. Dway­ne ’The Ro­ck’ Jo­hn­son be­gynd­te som wre­st­ler og ame­ri­kansk fod­bold­spil­ler, men er i dag blandt film­bran­chens fo­re­truk­ne actionhel­te, når der skal ud­de­les hånd­mad­der på bi­o­gr­af­la­er­re­det. I øje­blik­ket ar­bej­der su­per­stjer­nen på den ot­ten­de film i fran­chi­se­se­ri­en ’The Fast and the Furious’ og på ge­nind­spil­nin­ger af ’Ju­manji’ og ik­ke mindst af ’Baywatch’, hvor han spil­ler rol­len som ba­de­jer­net Mitch Bu­cha­nan. SUPERFLY Frem­ti­den ban­ker på dø­ren, og om få år vil det ik­ke ta­ge me­re end tre en halv ti­me at kom­me fra Lon­don til New York. Det er den kend­te mil­li­ar­da­er og fly- og ru­men­tu­si­ast Sir Ri­chard Bran­son, der er på spil igen. Det hand­ler om fly­et XB-1, der vil få en top­ha­stis­ghed på 2.335 km/t - alt­så 2,2 gan­ge ly­dens ha­stig­hed. »Jeg har la­en­ge in­ter­es­se­ret mig for luft­fart, så det var en selv­føl­ge, at jeg skul­le gå ind det her,« si­ger Sir Ri­chard Bran­son til CNN.

Fly­et skal test­fly­ves al­le­re­de na­e­ste år og indsa­et­tes i kom­merci­el­le flyv­nin­ger i 2023, hvor det vil fly­ve mel­lem Lon­don og New York, Tokyo og San Fran­ci­sco samt Syd­ney og Los An­ge­les. Og med en top­ha­stig­hed på 2.335 km/t - el­ler 2,2 gan­ge ly­dens ha­stig­hed - vil en tur fra Lon­don til New York ik­ke ta­ge me­re end 3 ti­mer og 30 mi­nut­ter. Bag det nye su­per­hur­ti­ge fly står bl.a. Sir Ri­chard Bran­son, der har ind­gå­et et sam­ar­bej­de med flypro­du­cen­ten Boom. Og med XB-1 går flyhi­sto­ri­en ind i en ny ae­ra. Og der er da også sket me­get, si­den de ame­ri­kan­ske Wright-brød­re op­fandt det mo­to­ri­se­re­de fly i 1903, si­den kom det be­røm­te Bo­e­ing 747, DC 9’er­ne og ik­ke mindst det su­per­so­ni­ske fly Con­cor­den, der ind­til 2003 fløj fra Pa­ris og Lon­don til bl.a. New York. Men Con­cor­den var for dyr, og en ulyk­ke i 2003 gjor­de det for­bi.

Det skra­em­mer dog ik­ke fol­ke­ne bag det nye fly:

»Con­cor­dens de­sig­ne­re hav­de ik­ke tek­no­lo­gi­en til at gø­re rej­ser med over­lyds­fly bil­li­ge nok, men det har vi nu,« lød det tirs­dag fra Bla­ke Scholl, som er stif­ter af fir­ma­et Boom, der ud­vik­ler fly­et, til CNN.

5.000 dol­lar, el­ler godt 35.000 kr., bli­ver pri­sen for et af de blot 45 sa­e­der og en re­tur­bil­let fra den en­gel­ske ho­ved­stad til New York, men målsa­et­nin­gen for Boom-stif­te­ren er en­gang at kun­ne til­by­de fly­rej­ser til blot 100 dol­lar (ca. 700 kr, red.).

Flypro­du­cen­ter ar­bej­der i dis­se år på at frem­stil­le nye, hur­ti­ge­re og mil­jø­ven­li­ge fly. Det sker, da man for­ven­ter, at der i 2050 vil va­e­re syv gan­ge så man­ge flyv­nin­ger som i 2014.

For at imø­de­kom­me den­ne frem­tid er det ame­ri­kan­ske rum­fart­sa­gen­tur Na­sa, fle­re flypro­du­cen­ter, her­un­der Bo­e­ing og Lo­ck­he­ed Mar­tin, i gang med ud­vik­lin­gen af su­per­hur­ti­ge fly i stil med XB-1 og an­dre, bra­end­sto­fø­ko­no­mi­ske fly­ty­per.. Con­cor­dens de­sig­ne­re hav­de ik­ke tek­no­lo­gi­en til at gø­re rej­ser med over­lyds­fly bil­li­ge nok, men det har vi nu

Kun et en­kelt sa­e­de vil va­e­re på hver si­de af fly­ets mid­ter­gang. I alt har fly­et ik­ke plads til fle­re end 45 pas­sa­ge­rer. XB-1 skal test­fly­ves for før­ste gang til na­e­ste år na­er Den­ver, Col­ora­do, og på Edwards Air For­ce Ba­se i det syd­li­ge Ca­li­for­ni­en.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.