Fag­for­e­nings­boss an­kla­get for at sen­de grov bør­ne­por­no

BT - - NYHEDER -

RETSSAG Gi­gaTri­be ud­bredt 46 bil­le­der og én vi­deo­fil med po­r­no­gra­fi­ske bil­le­der af børn un­der 18 år. Her­af var de 18 bil­le­der i den mil­de­ste grad af de tre ka­te­go­ri­er, som po­li­ti­et op­de­ler bør­ne­por­no i – nem­lig ka­te­go­ri-1, der fo­re­stil­ler børn i po­se­rin­ger, hvor der er fo­kus på de­res køn. De øv­ri­ge 27 bil­le­der er i den no­get va­er­re ka­te­go­ri-2, hvor bør­ne­ne bli­ver vist i seksu­el ak­ti­vi­tet med en an­den per­son.

Des­u­den ud­bred­te han iføl­ge rets­mø­de­be­ga­e­rin­gen via chat- og te­le­fon­pro­gram­met Sky­pe syv an­dre bør­ne­por­no­gra­fi­ske bil­le­der i ka­te­go­ri-1 til en an­den bru­ger i pe­ri­o­den maj - ok­to­ber 2013 – alt­så mens han sta­dig var fag­for­e­nings­for­mand. Ud­bre­del­se er va­erst Nor­malt straf­fer dom­sto­le­ne ud­bre­del­se af bør­ne­por­no en tand stren­ge­re end blot be­sid­del­se, men også den­ne lo­vover­tra­e­del­se har den nu 65-åri­ge mand til­sy­ne­la­den­de til­stå­et.

På en ba­er­bar com­pu­ter i hans hjem på Fre­de­riks­berg fandt po­li­ti­et i ok­to­ber sid­ste år 28 bør­ne­por­no­gra­fi­ske bil­le­der – 25 i ka­te­go­ri-1 og tre i den grove­re ka­te­go­ri-2. Des­u­den er han an­kla­get for på et ukendt tids­punkt ef­ter ok­to­ber 2011 via fil­de­lings­pro­gram­met Gi­gaTri­be at ha­ve down­lo­a­det og va­e­ret i be­sid­del­se af 36 bør­ne­por­no­gra­fi­ske bil­le­der. En må­neds fa­engsel Fag­for­e­nings­man­den, der gen­nem sit liv også har va­e­ret sa­er­de­les ak­tiv i par­tipo­li­tik, er an­kla­get for at ha­ve over­t­rå­dt straf­fe­lovens § 235.

Den ak­tu­el­le ma­eng­de bør­ne­por­no kan nor­malt ud­lø­se en fri­heds­straf på om­kring en må­neds fa­engsel, der dog i nog­le til­fa­el­de kan bli­ve gjort be­tin­get – even­tu­elt er­stat­tet af sam­fund­stje­ne­ste – hvis ger­nings­man­dens per­son­li­ge for­hold og sa­gens om­sta­en­dig­he­der i øv­rigt ta­ler for det.

KA­TE­GO­RI­ER Ka­te­go­ri 1: En ak­tør (min­dre­årig) fra 0 til 18 år, in­gen seksu­el ak­ti­vi­tet. Ka­te­go­ri 2: To ak­tø­rer min­dre­årig-min­dre­årig el­ler vok­sen-min­dre­årig, sam­le­je el­ler barn ale­ne med ind­fø­ring. Ka­te­go­ri 3: Vold­ta­egt, bon­da­ge, op­ha­eng­ning samt fle­re end to ak­tø­rer og alt, der ved­rø­rer børn un­der 3 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.