Ko­kain er he­le Dan­marks fa­vo­rit

BT - - NYHEDER -

Ko­kain er gå­et fra at va­e­re ho­ved­sta­dens fo­re­truk­ne fest­stof til nu også at va­e­re det mest po­pu­la­e­re hår­de stof på land­s­plan.

Det frem­går af den ny­e­ste narko­ti­ka­rap­port fra Sund­heds­sty­rel­sen. Den for­sø­ger at kort­la­eg­ge bru­gen af narko­ti­ske stof­fer i Dan­mark sid­ste år.

I for­bin­del­se med un­der­sø­gel­sen fo­re­ta­ges der ret­ske­mi­ske un­der­sø­gel­ser af po­li­tiets be­slag­la­eg­gel­ser på ga­de­plan i de fem stør­ste by­er.

57 pro­cent af pul­ver­prø­ver­ne be­stod af ko­kain, mens am­fe­ta­min kun var til ste­de i 20 pro­cent af prø­ver­ne.

»Tid­li­ge­re var ko­kain kon­cen­tre­ret om de stør­re by­er, mens man ude om­kring fandt me­re am­fe­ta­min. Men det bil­le­de har til­sy­ne­la­den­de aen­dret sig. Nu fin­der po­li­ti­et ko­kain overalt i lan­det,« si­ger Chri­sti­an Lind­holst, der er le­der af In­sti­tut for Rets­me­di­cin ved Aar­hus Uni­ver­si­tet.

Han kan sam­ti­dig kon­sta­te­re, at ko­kai­nen er langt re­ne­re, end man tid­li­ge­re har set.

Det gen­nem­snit­li­ge ind­hold af det ak­ti­ve stof var 37 pro­cent sid­ste år mod 22 pro­cent året før.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.