Ho­spi­tal be­skyl­der me­di­e­boss for at true med dår­lig om­ta­le

BT - - NYHEDER -

UN­DER AN­KLA­GE ph.d.-af­hand­ling ef­ter mi­stan­ke om snyd og grove fejl. Ef­ter­føl­gen­de hen­vend­te Jør­gen Ejbøl sig til ho­spi­ta­let, og iføl­ge den da­va­e­ren­de vi­ce­di­rek­tør for­søg­te Ejbøl at få pro­fes­soren fyret.

»Det er he­le to­nen i Jør­gen Ejbøls frem­la­eg­ning. Jør­gen Ejbøl men­te, at di­rek­tion og af­de­lings­le­del­se bur­de ha­ve stop­pet Ro­bert Gni­a­deck­is frem­fa­erd, og han var ufor­stå­en­de over for, hvor­for Ro­bert sta­dig var an­sat – han bur­de va­e­re ble­vet fyret«, si­ger Ane Fri­is Ben­dix til Ra­dio24­syv. Af­vi­ser ind­blan­ding Se­ne­re hen­vend­te en jour­na­list fra Jyl­lands-Po­sten sig til Bis­peb­jerg Ho­spi­tal med en an­mod­ning om fuld ak­tind­sigt i net­op pro­fes­sor Ro­bert Gni­a­deck­is forsk­nings­kon­ti.

Sam­ti­dig stil­le­de jour­na­li­sten spørgs­mål om pro­fes­sorens age­ren over for la­e­gen.

Jør­gen Ejbøl af­vi­ser an­kla­ger­ne. Iføl­ge Jør­gen Ejbøl op­t­rå­d­te han som pri­vat­per­son i sa­gen, selv­om han skrev fra sin JP/Po­li­ti­ken-mail.

»Må jeg gø­re op­ma­er­k­som på, at der har in­tet va­e­ret om den sag i Jyl­lands-Po­sten, så min pres­sion, som du på grov vis an­ty­der, har alt­så ik­ke va­e­ret sa­er­lig virk­nings­fuld.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.