’’ ’’ ’’

BT - - KULTUR -

på tur­né, la­ver et nyt al­bum, ta­ger på en tur­né og så vi­de­re.’ Tid til at va­e­re fa­mi­lie­fa­ed­re »Vi blan­der det he­le sam­men i én stor sup­pe­das: Vi spil­ler nog­le kon­cer­ter, skri­ver nog­le num­re, la­ver nog­le covers, la­ver en festi­val. Vi gør det he­le, og ti­den går jo hur­tigt. Og man skal ik­ke glem­me, at vi også skal ha­ve nog­le pau­ser in­di­mel­lem, hvor vi li­ge kan va­e­re fa­mi­lie­fa­ed­re. Vi skal ha­ve de bre­aks, hvis ik­ke vi skal en­de som sinds­sy­ge,« si­ger han.

Der var Me­tal­li­ca – na­e­sten - i be­gyn­del­sen af 00er­ne. Ban­det na­er­kol­lap­se­de og ind­spil­le­de der­na­est fru­stra­tions-al­bum­met ’St. An­ger’ som er po­rtra­et­te­ret i den na­er­gå­en­de do­ku­men­tar­film ’So­me Kind of Mon­ster’. I dag er tin­ge­ne an­der­le­des af­ba­lan­ce­re­de. Det er ik­ke det va­erd »Det er vig­tigt, at vi har go­de vi­bra­tio­ner rundt om os, når vi la­ver en ny pla­de. Det der med at li­de for vo­res kunst og blø­de det ud, er der ik­ke rig­tig no­gen, der tror på me­re. Det er det hel­ler ik­ke va­erd.«

’Hardwi­red ... To Self-De­struct’ ud­kom­mer i dag. Me­tal­li­ca åb­ner den nye Roy­al Arena i Kø­ben­havn med fi­re ud­solg­te show den 3., 5., 7. og 9. fe­bru­ar 2017. Me­tal­li­ca fort­sa­et­ter drift­sik­kert i sam­me ril­le som på for­ga­en­ge­ren, hvor de frem­for at ta­en­ke i nye ba­ner i ste­det for­sø­ger at up­da­te­re for­ti­dens dy­der Alt i alt de ot­te års ven­te­tid va­erd si­den for­ga­en­ge­ren ’De­ath Mag­ne­tic’. De før­na­evn­te 45 mi­nut­ter er va­e­sent­lig bedre end ’DM’, og ik­ke kun for­di man hér får et an­der­le­des varmt og ae­g­te lyd­bil­le­de end det kom­pri­me­re­de hel­ve­de, pro­du­cer Ri­ck Ru­bin øde­lag­de for­ga­en­ge­ren med Det er la­en­ge si­den, Me­tal­li­ca holdt op med at la­ve va­e­sent­li­ge al­bum. Og nu vir­ker det ik­ke en­gang vig­tigt for dem at gå i stu­di­et la­en­ge­re

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.