Kri­se-ko­mik

BT - - TV-RADIO -

TEMA Gen­nem et halvt år, mens flygt­nin­ge­kri­sen var på sit hø­je­ste, blev Jan Gintberg så­le­des men­tor for sy­re­ren Thai­er Al­ba­kri, der ik­ke ale­ne er gift far til tre, men også (li­ge­som Gintberg) stan­dupko­mi­ker, fra Alep­po i Sy­ri­en.

En søn­dag i fe­bru­ar mø­des Jan Gintberg med Thai­er Al­ba­kri, der er flyg­tet fra kri­gen i Sy­ri­en og nu har få­et asyl i Dan­mark. I lø­bet af det na­e­ste hal­ve år fil­mer DR – og Gintberg selv – si­ne over­vej­el­ser og tvivl, når han skal fin­de et fa­el­les fod­slag med Thai­er Al­ba­kri.

En per­son­lig rej­se, hvor Thai­er helt lav­prak­tisk la­e­rer, at ha­ek­ke skal klip­pes før sank­t­hans og me­re vidt­løf­tigt får en ind­fø­rel­se i Grundtvig. Det bli­ver også til over­vej­el­ser om køns­rol­ler, kaf­fe og ko­mik.

Mod­sat la­e­rer Jan Gintberg også en mas­se af Thai­er Al­ba­kri. Og mest af alt fin­der de to ma­end ud af, hvor me­get de egent­lig har til fa­el­les.

I den kom­men­de uge vil DR1 sen­de ad­skil­li­ge ud­sen­del­ser om ’det nye Dan­mark’. Og om den idé si­ger DR1-re­dak­tør Dort­he Thir­strup:

»Må­let med DR1s in­te­gra­tions­te­ma er at frem­me en nu­an­ce­ret de­bat og kla­e­de be­folk­nin­gen på til selv at ta­ge stil­ling til, hvor­dan vi bedst lø­ser den in­te­gra­tions­ud­for­dring, vi står over­for.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.