SØNDAGENS FILM

BT - - TV -

Ame­ri­kansk gy­ser­ko­me­die fra 1990. Det un­ge par, Bil­ly og Ka­te, har få­et ar­bej­de i en høj­tek­no­lo­gisk skys­kra­ber i New York, cen­trum i fi­nans­man­den Clamps im­pe­ri­um. Uven­tet duk­ker de­res lil­le Mogwai-pels­dyr Giz­mo op, men uhel­dig­vis bli­ver reg­ler­ne for for­svar­lig be­hand­ling af Mogwai'en over­t­rå­dt – igen! Den re­pro­du­ce­rer sig med ly­nets hast, og snart vrim­ler he­le højhu­set med hy­perak­ti­ve, ond­skabs­ful­de greml­ins. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Joe Dan­te. Ka­nal 4 kl. 12.55 Ame­ri­kansk western fra 1966.

En grup­pe højt spe­ci­a­li­se­re­de le­je­sol­da­ter bli­ver af rig­man­den Grant hy­ret til at be­fri hans smuk­ke ko­ne Ma­ria, der er ble­vet bort­ført af den me­xi­can­ske re­vo­lu­tio­na­er kap­ta­jn, Ra­za. Bill og Ri­co er gam­le ven­ner af kap­ta­jn Ra­za og ken­der om­rå­det som de­res egen lom­me, men al­li­ge­vel ven­ter der dem en over­ra­skel­se, da de når frem. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Brooks. DR2 kl. 17.05 Dansk ko­me­die fra 1963. Tre sø­de, dan­ske pi­ger mø­der på de­res to­g­rej­se til Pa­ris to kå­de, un­ge ma­end, som ef­ter to år på Grøn­land ger­ne er med på lidt ska­eg. I by­er­nes by la­der de tre nys­ger­ri­ge pi­ger sig hur­tigt ri­ve med af stem­nin­gen og glem­mer nav­net på de­res ho­tel. Men hel­dig­vis er bå­de taxa­chauf­før­en Ray­mond og de­res ven­ner fra to­get i hu­mør til at hja­el­pe. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ga­bri­el Axel. TV 2 Char­lie kl. 20.50 En­gelsk ro­man­tisk ko­me­die fra 2003.

Ju­len står for dø­ren i Lon­don. Lan­dets pre­mi­er­mi­ni­ster er inkar­ne­ret ung­karl, men må smi­de de stram­me ka­er­lig­heds-tøj­ler, da han mø­der sin nye as­si­stent, den smuk­ke Na­ta­lie. Si­de­lø­ben­de med pre­mi­er­mi­ni­ste­ren og Na­ta­lies hi­sto­rie føl­ges også en ra­ek­ke an­dre pars ska­eb­ne, der på un­der­fun­dig vis va­e­ves ind og ud af hin­an­den. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Ri­chard Cur­tis. TV3 kl. 21.00 Ame­ri­kansk actionfilm fra 1998.

Mens det bla­e­ser op til or­kan uden­for, er 14.000 til­sku­e­re sam­let til en sva­er­va­egts­bok­se­kamp i en arena i At­lan­ctic Ci­ty. Blandt til­sku­er­ne er den småkor­rup­te kri­mi­na­las­si­stent, Ri­ck San­toro, som sid­der på før­ste ra­ek­ke sam­men med sin na­e­re ven flå­deof­fi­ce­ren, Ke­vin Dun­ne. Dun­ne er bo­dygu­ard for for­svars­mi­ni­ster, Char­les Kirkland, Kam­pen går i gang. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Bri­an De Pal­ma. Ka­nal 5 kl. 21.00 Ame­ri­kansk dra­ma fra 2013.

Folk, der bor i Conway, sy­nes Dun­can er en sa­er fyr; men i ha­en­der­ne på hans sø­de ko­ne, Suzy, er han en med­gø­r­lig kat­tekil­ling. Suzy er hjem­me fra ho­spi­ta­let, og bli­ver ple­jet 24/7 af sy­geple­jer­sken Na­ta­lie, som Dun­can gør sit yp­per­lig­ste for at ig­no­re­re. Med­vir­ken­de: In­struk­tion: Jo­hn Kent Har­ri­son. TV3 PULS kl. 21.00

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.