Ali og hans ...

DA­GENS TIP tors­dag

BT - - TV -

De er født og op­vok­set i Dan­mark, men de fø­ler sig ik­ke som dan­ske­re. De har in­gen ud­dan­nel­se, in­tet ar­bej­de, og de le­ver på kan­ten af sam­fun­det. DR Do­ku­men­tar føl­ger Ali og hans brød­re, der er vok­set op i et af Dan­marks 25 ghet­to­om­rå­der med en far og en mor, der al­drig har la­ert at ta­le dansk. Brødre­ne blev til­truk­ket af ban­de­mil­jø­et. DR1: 20.30

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.