FCK på pro­fil­j­agt

BT - - SPORTEN -

FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken be­kra­ef­ter, at net­op den cen­tra­le midt­ba­ne er et sted, hvor der kun­ne kom­me en ek­stra spil­ler.

»Det kan godt ske. Det kom­mer også lidt an på Abou­ba­kar Kei­tas ud­vik­ling. Det er også no­get, jeg hol­der øje med,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken.

FC Kø­ben­havn hen­te­de al­le­re­de i som­mer Jan Gre­gus for at slu­se ham ind på hol­det, in­den Tho­mas Dela­ney blev for­tid. Den slo­vaki­ske lands­holds­spil­ler har få­et ni kam­pe fra start i det­te ef­ter­år, men når an­fø­rer Tho­mas Dela­ney er va­ek, vil der ’kun’ va­e­re Kvist, Gre­gus og Tou­touh af de ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter til den cen­tra­le midt­ba­ne. Og det er alt­så na­ep­pe nok. For­be­re­del­se i gang Stå­le Sol­bak­ken forta­el­ler, at FCK er be­gyndt at for­be­re­de sig på det kom­men­de trans­fer­vin­due.

»Ja, det er vi for så vidt. Men vi har jo også Jo­res Oko­re og Boi­le­sen, som er pro­jek­ter nu. Det går me­get hur­tigt fremad med Jo­res, og Boi­le­sen er et lidt la­en­ge­re pro­jekt. Men vi ved jo, at vi må­ske skal hen­te en spil­ler el­ler to me­re, hvis der er fle­re, der for­svin­der. Men vi er ik­ke des­pe­ra­te i øje­blik­ket,« si­ger Sol­bak­ken.

FCK-ma­na­ge­ren har al­le­re­de for­talt, at Ludwig Au­gustin­s­son og Mat­hi­as Zanka Jør­gen­sen bli­ver solgt til som­mer – og i går skrev sven­ske Af­ton­bla­det, at Au­gustin­s­son al­le­re­de hav­de en for­hånds­af­ta­le med Wer­der Bre­men. De to plad­ser er al­le­re­de da­ek­ket ind af Ni­co­lai Boi­le­sen og Jo­res Oko­re, men Sol­bak­ken åb­ner for mu­lig­he­den, at der kan en­de med at for­svin­de fle­re spil­le­re fra den kø­ben­havn­ske trup.

»Det er ik­ke så­dan, at vi er tvun­get til at hen­te en ny spil­ler, for kon­kur­ren­cen er me­re end god nok, og vi har me­re end god kva­li­tet. Men man skal for­be­re­de sig på, at ting kan ske,« si­ger Stå­le Sol­bak­ken. FRE­DAG 18. NOVEM­BER 2016

Benja­min Ver­bic fra Publi­kum Cel­je Kas­per Kusk fra Twen­te Fe­de­ri­co San­tan­der fra Gu­a­ra­ni Wil­li­am Kvist fra Wi­gan Pe­ter An­ker­sen fra Salz­burg (le­je og si­den køb) Tho­mas Ka­min­ski fra An­der­le­cht (le­je)

Erik Jo­hans­son fra Gent Ro­bin Ol­sen fra PAOK (le­je og si­den køb)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.