Nej til Nor­ge

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Det er ik­ke no­get, der er in­ter­es­sant for mig. Det er al­tid et pre­sti­gejob at va­e­re land­stra­e­ner. Også i Nor­ge. Men det er ik­ke det, jeg går og ven­ter på Mor­ten Ol­sen UAFKLARET I går var det pra­e­cis ét år si­den, at Mor­ten Ol­sen sag­de op som dansk land­stra­e­ner ef­ter det sam­le­de ne­der­lag i EM­play­off til Sve­ri­ge. 15 år som dansk land­stra­e­ner fik sin en­de. Og spørgs­må­let om, hvor­vidt tra­e­n­er­kar­ri­e­ren skul­le fort­sa­et­te, blev ud­skudt af Ol­sen for en stund. Han vil­le la­de ko­nen be­stem­me, lød det den­gang. Og uden at an­ty­de, at Ol­sen er endt som tøf­fel­helt, har der på trods af ad­skil­li­ge hen­ven­del­ser og fle­re til­bud end­nu ik­ke va­e­ret no­get, som er fal­det i 67-åri­ge Ol­sens smag. Af­lø­se­ren for Ol­sen som dansk land­stra­e­ner blev som be­kendt Åge Ha­rei­de, der tid­li­ge­re har stå­et i spid­sen for det nor­ske lands­hold. I øje­blik­ket mang­ler net­op Nor­ge en land­stra­e­ner, ef­ter Per-Mat­hi­as Høg­mø for­lod po­sten i den­ne uge. Et job, som blandt an­dre FCK-ma­na­ger Stå­le Sol­bak­ken er ble­vet sat hef­tigt i for­bin­del­se med. Men vi får ik­ke en tid­li­ge­re dansk land­stra­e­ner at se som chef for Nor­ge.

»Det er ik­ke no­get, der er in­ter­es­sant for mig. Det er al­tid et pre­sti­gejob at va­e­re land­stra­e­ner. Også i Nor­ge. Men det er ik­ke det, jeg går og ven­ter på,« si­ger han til BT. Har hjul­pet An­der­le­cht Tid­li­ge­re har Ol­sen for­talt BT, at ét af de til­bud, han tak­ke­de nej til, var ma­na­gerjob­bet i hans tid­li­ge­re klub An­der­le­cht. Men jo­b­af­sla­get har ik­ke for­hin­dret ham i at hja­el­pe klub­ben. Fle­re bel­gi­ske me­di­er har i de se­ne­ste da­ge spe­ku­le­ret, om Ol­sen er ble­vet an­sat som scout i klub­ben. Men ho­ved­per­so­nen selv på­pe­ger, at det ik­ke er no­get fast job.

»Jeg har hjul­pet klub­ben med for­skel­li­ge ting, men jeg skal ik­ke la­ve scou­ting. Jeg bor kun en spyt­k­lat fra An­der­le­cht, og det er min gam­le klub, så det vil­le va­e­re ma­er­ke­ligt an­det end at hja­el­pe. Me­re er der ik­ke i det,« si­ger Ol­sen og fort­sa­et­ter:

»Jeg har hjul­pet dem lidt med, hvad jeg sy­nes, de skal gø­re på det skan­di­na­vi­ske mar­ked. Det er ba­re in­for­ma­tion om, hvor­dan de skul­le ind­ret­te sig i frem­ti­den ud fra mit syns­punkt. Og så må de hand­le ud fra det.«

Den tid­li­ge­re land­stra­e­ner har end­nu ik­ke be­slut­tet sig for, om han vil ven­te på den rig­ti­ge job­mu­lig­hed, el­ler om han helt vil stop­pe tra­e­n­er­kar­ri­e­ren:

»Man skal al­drig si­ge al­drig. Det er en be­kvem­me­lig si­tu­a­tion at va­e­re i, at jeg ik­ke skal no­get, men det kan godt va­e­re, jeg li­ge plud­se­lig får lyst, og er der så an­dre, der har lyst, ved man al­drig. Men umid­del­bart sen­der jeg ik­ke mit cv rundt til for­skel­li­ge klub­ber og spør­ger, om de er in­ter­es­se­ret. Duk­ker der plud­se­lig en hen­ven­del­se op, og jeg ta­en­ker: ’Hvor kom den fra?’ ... Alt­så

i den­ne ver­den.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.