Nye reg­ler på vej: Så­dan vil Magnus­sen gø­re For­mel 1 bedre

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FORMYNDERI

»Kun­ne jeg fjer­ne en re­gel, vil­le det va­e­re alt det her med ba­nens af­gra­ens­nin­ger. Jeg ved godt, at det ik­ke er en rig­tig re­gel og me­re et spørgs­mål om at aen­dre ba­ner­ne, men jeg sy­nes, at det ta­ger no­get va­ek fra spor­ten,« si­ger Ke­vin Magnus­sen. Ens­ret­te­de straf­fe Nu kan det va­e­re, at den dan­ske ra­cer­kø­rer bli­ver hørt på det sid­ste af de oven­stå­en­de for­slag. I hvert fald mød­tes For­mel 1s stra­te­gi­grup­pe ons­dag i den­ne uge, da seks team­bos­ser fra Red Bull, Mer­ce­des, Fer­ra­ri, McLa­ren, Wil­li­ams og For­ce In­dia dis­ku­te­re­de spor­tens frem­tid sam­men med ejer Ber­nie Ec­c­le­sto­ne og den nye for­mand, Cha­se Ca­rey.

Her dis­ku­te­re­de grup­pen iføl­ge Au­tosport og Mo­tor­sport.com, hvor­dan man kun­ne ens­ret­te straf­fe til kø­rer­ne, da de se­ne­ste løb har ka­stet fle­re om­dis­ku­te­re­de straf­fe af sig. Grup­pen dis­ku­te­re­de an­gi­ve­ligt også, om man frem­over skul­le gi­ve kø­rer­ne me­re fri­hed til at kø­re ra­ce og kun blan­de sig, hvis en kø­rers kør­sels var til di­rek­te fa­re for en an­den på ba­nen.

Ind­til vi­de­re er der ik­ke truf­fet en egent­lig be­slut­ning, men det er de tan­ker, bos­ser­ne ar­bej­der med.

Ber­nie Ec­c­le­sto­ne har i den­ne uge va­e­ret ude med hef­tig kri­tik af isa­er den nu­va­e­ren­de re­gel­bog, som han me­ner er øde­la­eg­gen­de og uover­sku­e­lig.

»Der er for man­ge reg­ler og for man­ge be­stem­mel­ser. Man er snart nødt til at ha­ve bå­de ad­vo­ka­ter, la­e­ger og Gud ved hvem for at va­e­re i For­mel 1 i dag,« sag­de Ber­nie Ec­c­le­sto­ne til Mo­tor­sport.com og til­fø­je­de:

»Hvis jeg for­sø­ger at blo­ke­re for dig, er det op til dig at fin­de en vej for­bi. Den ene­ste ting, man skal gi­ve kø­rer­ne bal­la­de for, er, hvis de er skyld i uheld på grund af far­lig kør­sel. Så skal man ta­ge sig af dem. Det er ret åben­lyst.«

Årets sid­ste løb af­vik­les 27. novem­ber i Abu Dha­bi.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.