VIN­DE VM

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VM-vin­de­re. Og selv om Ke­vin Magnus­sen har til­hørt fel­tets tun­ge halv­del i år, vur­de­rer Oska­ri Saa­ri al­li­ge­vel dan­ske­ren som en frem­ti­dig ver­dens­me­ster. Jeg tror, at får Ke­vin Magnus­sen den rig­ti­ge bil, kan han po­ten­ti­elt godt bli­ve en ver­dens­me­ster i For­mel 1 i frem­ti­den trods et flot de­butår ik­ke lig­ner en vin­der­bil i For­mel 1. Men dan­ske­rens valg om at for­la­de det mu­li­ge stor­hold Re­nault til for­del for pri­va­te­je­de Haas er ik­ke et skridt i den for­ker­te ret­ning.

Det for­kla­rer Joe Saward. Den en­gel­ske For­mel 1-jour­na­list har fulgt fel­tet gen­nem en år­ra­ek­ke og skri­ver dag­ligt om spor­ten på sin an­er­kend­te blog, jo­e­blogsf1.

»For Ke­vin Magnus­sen er Haas no­get na­er det bed­ste sted at va­e­re. Han er fort­sat ung, og kan han kø­re godt her, er der en chan­ce for, at han kom­me til­ba­ge til et fa­briks­hold. Der var in­gen frem­tid for ham hos Re­nault,« si­ger Joe Saward.

Eng­la­en­de­ren me­ner, at Ke­vin Magnus­sens kar­ri­e­re har va­e­ret på­vir­ket ne­ga­tivt af den usta­bi­li­tet, han blev mødt af hos bå­de McLa­ren og Re­nault.

Joe Saward ser dog sta­dig Ke­vin Magnus­sen i grup­pen af kø­re­re, som un­der de rig­ti­ge for­hold kan le­ve­re no­get ek­stra­or­di­na­ert.

»For­skel­len på at va­e­re en ek­stra­or­di­na­er el­ler god kø­rer er me­get lil­le i For­mel 1. Det hand­ler i sto­re tra­ek om ta­lent, fo­kus og ka­rak­ter. Ke­vin Magnus­sen har va­e­ret lidt op og ned, men igen, han har haft en del at skul­le ka­em­pe mod som hos McLa­ren, og det vil­le va­e­re hårdt for al­le kø­re­re. Ba­re det, at han sta­dig er med og går fremad, er et godt tegn,« si­ger Joe Saward. Folk tror sta­dig på Ke­vin BTs egen For­mel 1-kor­re­spon­dent, Pe­ter Ny­gaard, hø­rer med over 500 For­mel 1-grand­prixer i ba­ga­gen til de mest er­far­ne repor­te­re i For­mel 1. Og selv om Ke­vin Magnus­sen har haft en sva­er sa­e­son, har Pe­ter Ny­gaard ik­ke mi­stet tro­en på sin lands­mand.

»Ke­vin Magnus­sen har sta­dig po­ten­ti­a­let til at bli­ve ver­dens­me­ster. Han er også for­sat den ene­ste kø­rer i mo­der­ne For­mel 1-hi­sto­rie, der er slut­tet på an­den­plad­sen i sit før­ste løb. Det var sen­sa­tio­nelt, og han er kun ble­vet bedre si­den,« si­ger Pe­ter Ny­gaard.

Han pe­ger på Ke­vin Magnus­sens nye af­ta­le med Haas som et be­vis på, hvor stor tro­en sta­dig er dan­ske­ren i For­mel 1.

»Der er jo en grund til, at Haas ta­ger Magnus­sen og be­ta­ler ham i to år, når der el­lers stod an­dre kø­rer med tre­cif­re­de mil­li­onbe­løb klar. Så selv­føl­ge­lig tror folk sta­dig på Ke­vin Magnus­sen,« fast­slår Pe­ter Ny­gaard .

»Nu ta­ler al­le om Max Ver­stap­pen, men lad os nu se, hvor­dan han ud­vik­ler sig. I la­get li­ge un­der Ver­stap­pen er Ke­vin Magnus­sen fuldt på høj­de med an­dre som Car­los Sainz og Este­ban Ocon, når folk i pit­ten vur­de­rer dem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.