Ha­de­klub­ben over dem al­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

PEN­GE OG LAESKEDRIK 140.000. RB Leipzig skil­ler sig ud med små 20 med­lem­mer, de fle­ste Red Bull-an­sat­te, da med­lems­ge­by­ret er skru­et vold­somt op.

Kon­struk­tio­nen be­ty­der re­elt, at Red Bull kan gø­re, hvad man vil i RB Leipzig, og det har skabt vre­de.

»Det er en skan­da­le, at et re­k­la­me­kon­tor for en østrigsk la­e­skedrikpro­du­cent kan spil­le med i Tys­klands bed­ste fod­bol­dra­ek­ke,« sag­de Borus­sia Dort­munds di­rek­tør HansJo­a­chim Watzke i au­gust til avi­sen Die Welt.

»Jeg er per­son­ligt glad for, at be­folk­nin­gen i øst at­ter har få­et en klub i Bun­des­liga­en, også selv om jeg godt kun­ne øn­ske mig, at RB blev dre­vet på en an­den må­de.Det er ik­ke min fa­vo­rit­kon­struk­tion, og det bli­ver det al­drig,« sag­de Dort­mund-bos­sen.

RB Leipzig har med pen­ge fra Red Bull op­byg­get et sta­er­kt hold med un­ge spil­le­re, der­i­blandt 22-åri­ge

LAESKEDRIKPRODUCENTEN RED BULL

Yus­suf Poul­sen, der har ka­em­pet sig op gen­nem ra­ek­ker­ne til en øje­blik­ke­lig an­den­plads i Bun­des­liga­en.

Yus­suf Poul­sen kom til klub­ben i 2013, og ef­ter de­bu­ten blev hold­bus­sen over­da­en­get med sten, fla­sker og fyr­va­er­ke­ri. Så slemt er det trods alt ik­ke i dag. Knust ty­re­ho­ved I po­kal­tur­ne­rin­gen blev der i au­gust smidt et knust ty­re­ho­ved ind mod Yus­suf Poul­sen og hold­kam­me­ra­ter­ne, da de mød­te Dy­na­mo Dres­den, og før en ude­kamp mod FC Köln blo­ke­re­de hjem­me­hol­dets til­ha­en­ge­re for RB Leipzig-bus­sen, så kam­pen blev ud­sat et kvar­ter.

»Jeg sy­nes, at me­di­er­ne gør det til et me­get stør­re tema, end det re­elt er. I 3. og 2. Bun­des­liga var det me­get va­er­re,« si­ger Yus­suf Poul­sen.

»I dag er det så­dan, at der mak­si­malt ha­en­ger et ban­ner, hvor mod­stan­der­hol­dets fans skri­ver ’nej tak RB LEIPZIG til RB’, for­di vi har man­ge pen­ge el­ler så­dan no­get. Det er fak­tisk ik­ke no­get, jeg la­eg­ger ma­er­ke til me­re,« si­ger han. I dag kan bli­ve hi­sto­risk RB Leipzig har ta­get man­ge med storm med et in­nova­tivt, of­fen­sivt 4-2-2-2-sy­stem. »Det er for­fri­sken­de og po­si­tiv fod­bold. De ri­der på en bøl­ge, og jeg me­ner, at de har fun­da­men­tet til at hol­de sig i top-10 i lang tid frem,« si­ger Bun­des­liga-kom­men­ta­tor for Eu­rosport Hen­rik Hvil­lum.

Fre­dag af­ten kan RB Leipzig skri­ve Bun­des­liga-hi­sto­rie. når de på ude­ba­ne tør­ner ind i Bay­er Le­ver­ku­sen. Får RB Leipzig blot et en­kelt po­int med fra det op­gør, over­ta­ger klub­ben før­ste­plad­sen, og de før­ste 11 kam­pe vil va­e­re spil­let uden at ta­be.

Det er al­drig tid­li­ge­re sket for en op­ryk­ker i tysk fod­bold.

gik ind i klub­ben i 2009, da den over­tog li­cen­sen fra fem­te di­vi­sions­klub­ben SSV Mar­kranstädt. RB er of­fi­ci­elt en for­kor­tel­se for Ra­sen­ballsport.

Red Bull Arena. Red Bull over­tog i 2010 nav­ne­ret­tig­he­den til det tid­li­ge­re Zen­tralsta­dion, der en gang var hjem­me­ba­ne for Loko­mo­ti­ve Leipzig. Der er plads til 44.000 til­sku­e­re.

Ralf Rang­ni­ck blev an­sat i 2012 og er i dag klub­bens sport­s­li­ge om­drej­nings­punkt. Rang­ni­ck har si­de­lø­ben­de med job­bet i RB Leipzig va­e­ret sport­s­di­rek­tør i Red Bull Salz­burg i Østrig fra 2012 til 2015.

Som ube­sej­ret ef­ter ti spil­ler­un­der har RB Leipzig få­et den bed­ste start no­gen­sin­de for en op­ryk­ker i Bun­des­liga­en. Nür­n­berg op­nå­e­de dog det sam­me i 1993/94-sa­e­so­nen. I dag kan Leipzig dog ha­eg­te Nür­n­berg af i det regn­skab, hvis det lyk­kes at få po­int mod Le­ver­ku­sen.

Klub­ben tra­e­nes i øje­blik­ket af Ralph Ha­sen­hüttl. Fra 2012 til 2015 var den nu­va­e­ren­de Brønd­by­tra­e­ner Ale­xan­der Zor­ni­ger tra­e­ner i RB Leipzig. /ritzau/

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.