Hef­tig pen­ge­regn over Le­go-fa­mi­li­en

BT - - NEWS -

PEN­GE­REGN – be­stå­en­de af Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen, hu­stru­en Ca­mil­la og bør­ne­ne So­fie, Tho­mas og Ag­ne­te – de se­ne­ste år sid­det so­lidt på før­ste­plad­sen som Dan­marks ri­ge­ste.

Den mil­li­ards­to­re ud­be­ta­ling har dog ind­til nu ik­ke vakt op­sigt. Og det kan der va­e­re god grund til. Ud­be­ta­lin­gen er nem­lig sket lidt sne­digt. Of­fi­ci­elt har Kirk­bis ak­tieud­byt­te for 2015 ’kun’ va­e­ret på 400 mio. kr.

Kirk­bi har dog si­de­lø­ben­de op­købt eg­ne ak­tier, der er ejet af fa­mi­li­en, for 3,5 mia. kr. Der­til kom­mer, at fa­mi­li­en og­så lod Kirk­bi kø­be et schweizisk fa­mi­lie­sel­skab, som, iføl­ge Sø­ren Jakob­sen, var ejet af Kjeld Kirk Kri­sti­an­sen og hans to døtre. Og der­med fik fa­mi­li­en yder­li­ge­re fri­gi­vet 1,4 mia. kr.

»Det er kamu­f­le­ret gan­ske sjovt og smart. Men det, der fak­tisk er sket, er, at man har flyt­tet pen­ge fra Kirk­bis egen kas­se over til Kjeld Kirks og bør­ne­nes eg­ne kon­ti,« si­ger Sø­ren Jakob­sen.

BT har gen­nem­gå­et Kirk­bis regn­skab og fo­re­lagt Sø­ren Jakob­sens reg­ne­styk­ke for to eks­per­ter, der beg­ge når frem til sam­me re­sul­tat. An­ders Dre­jer, pro­fes­sor i stra­te­gi og for­ret­nings­le­del­se på Aal­borg Uni­ver­si­tet, si­ger:

»Man har tid­li­ge­re set no­get lig­nen­de hos Ma­ersk, og i for­hold til an­tal ak­tier, der er solgt, er det ik­ke re­kord, men i for­hold til be­lø­bet på 3,9 mia. kr., så er det dan­marks­re­kord. Det er selv­føl­ge­lig re­la­tivt odi­øst,« si­ger han. Mod på at bru­ge pen­ge An­ders Dre­jer pe­ger dog på, at man ud fra regn­ska­ber­ne ik­ke kan se, hvor me­get fa­mi­lie­med­lem­mer­ne hver isa­er har få­et, om de har pla­ce­ret pen­ge­ne i pri­va­te hol­dings­el­ska­ber, el­ler om de rent fak­tisk har brugt no­get af for­mu­en.

Iføl­ge Sø­ren Jakob­sen vi­ser ‘ha­ev­nin­gen’ af de 3,9 mia. kr., at fa­mi­li­en ’vir­ke­lig har få­et mod på at bru­ge pen­ge’.

»El­lers var der jo in­gen grund til at ha­e­ve pen­ge­ne,« si­ger han.

Pro­fes­sor An­ders Dre­jer på­pe­ger dog, at der og­så kan va­e­re en an­den grund til, at fa­mi­li­en har valgt at ind­lø­se en del af Kirk­bi-ak­tier­ne.

»De kan jo ba­re øn­ske at stil­le Kirk­bi bed­re end el­lers ved at ta­ge en min­dre ge­vinst af de­res ejer­skab ud, nu, frem for en stør­re ge­vinst se­ne­re. Det er jo for­de­len ved fa­mi­lie­e­jer­skab,« si­ger han og hen­vi­ser til, at Kirk­bi-ak­tier­ne sand­syn­lig­vis er min­dre va­erd nu end om nog­le år.

BT har fo­re­lagt tal­le­ne for Kirk­bi, der op­ly­ser, at man rig­tigt nok har la­det Kirk­bi kø­be det schweizi­ske Kirk­bi AG. Kirk­bi har dog in­gen kom­men­ta­rer til kø­bet af fa­mi­li­ens ak­tier for 3,4 mil­li­ar­der kroner.

Det er hel­ler ik­ke lyk­ke­des at få svar fra Kirk­bi på, hvad fa­mi­li­en Kirk Kri­sti­an­sen plan­la­eg­ger at bru­ge de man­ge pen­ge til. Der er in­gen, der har truk­ket så me­get ud af en dansk virk­som­hed før. Jeg tror ik­ke en­gang, at Ma­ersk Mc-Kin­ney, da han dø­de, har haft en ind­ta­egt på én mil­li­ard om året

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.