VA­EL­GER­NE SE

BT - - NEWS -

GALLUP og man er ik­ke fa­er­dig, men slags­må­let ven­ter. Den naeste må­ned til halvan­den er knald el­ler fald. Lyk­kes det at lan­de en stor af­ta­le, kan det bli­ve et ven­de­punkt for Løk­ke,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger. Stor neds­lid­ning Han no­te­rer sig, at re­ge­rin­gen er blev ud­sat for en stor neds­lid­ning på kort tid.

»Det er us­a­ed­van­ligt, men man skal hu­ske, at Løk­ke ik­ke var ubrugt, da han kom til,« si­ger Ru­ne Stu­ba­ger med hen­vis­ning til, at Løk­ke var stats­mi­ni­ster før­ste gang fra 2009 til 2011.

Må­lin­gen får Ven­stres fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Ja­cob Jen­sen til spon­tant at gla­e­de sig over, at der ik­ke er di­rek­te valg til stats­mi­ni­ster­po­sten i Dan­mark.

»Selv om vi selv­føl­ge­lig fo­re­tra­ek­ker at vores for­mand er mest po­pu­la­er. Men vi har og­så fo­kus på re­sul­ta­ter, og vi har li­ge lan­det en af­ta­le om PSO, og an­dre for­lig er på vej,« si­ger Ven­stres fi­nans­po­li­ti­ske ord­fø­rer Ja­cob Jen­sen. Han fort­sa­et­ter: »Jeg hå­ber, dan­sker­ne la­eg­ger me­re va­egt på re­sul­ta­ter end på per­so­ner. Og vi ser og­så os selv som et helt hold og ik­ke et hold med nog­le en­kelt­stå­en­de stjer­ner. Og vi sat­ser på, at vi kan tra­ek­ke en ar­bejds­sejr hjem. Det er li­ge­som lands­hol­det, det har og­så før va­e­ret bag­ud og vun­det. Det er fal­det i vores lod at le­de lan­det i den­ne pe­ri­o­de, og det ko­ster, men vi sy­nes, at det er bed­re end at stå uden­for uden at ta­ge an­svar,« si­ger Ja­cob Jen­sen.

Re­ge­rin­gen har knok­let med at la­ve af­ta­ler om PSO, ejen­doms­be­skat­ning og fi­nans­lov op til lands­mø­det. Men en­kel­t­e­le­men­ter­ne fra Løk­kes så­kald­te ’hel­heds­plan’, 2025-pla­nen, ude­står, og her for­ven­ter man­ge kom­men­ta­to­rer, at Li­be­ral Al­li­an­ce vil va­el­te re­ge­rin­gen i ja­nu­ar, og at der der­ef­ter ud­skri­ves fol­ke­tings­valg. Der er dog in­gen af de blå par­ti­er, der står til at få gavn af et fol­ke­tings­valg li­ge nu. Lars Løk­ke 14% 40% 17% 29% Met­te Fre­de­rik­sen 35% 8% 30% 27% Li­ge go­de/dår­li­ge Ved ik­ke

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.