’Vi ses igen, om ik­ke før - så si­den’

BT - - NEWS -

død i sin lej­lig­hed 8. novem­ber. Han blev fol­ke­tings­med­lem i 1973, men vil først og frem­mest bli­ve hu­sket for sin tid som borg­me­ster i Farum. I 2002 blev han sus­pen­de­ret fra sin post som borg­me­ster ef­ter be­skyld­nin­ger om at ha­ve druk­ket dyr rød­vin på kom­mu­nens reg­ning og ind­gå­et ulov­li­ge sponsor­kon­trak­ter. Sam­me år blev han smidt ud af Ven­stre og se­ne­re dømt for groft man­datsvig og em­beds­mis­brug.

Al­le vid­ste, at Brixtof­te var glad for al­ko­hol. Han men­te dog selv, at han kun drak i pe­ri­o­der, så det gen­nem­snit­ligt sva­re­de til Sund­heds­sty­rel­sens an­be­fa­lin­ger. Blom­ster­hav af buket­ter Bisa­et­tel­sen fandt sted i Stavns­holt Kir­ke, som er teg­net af den ver­dens­be­røm­te dan­ske ar­ki­tekt Jo­han Ot­to von Spreck­el­sen. En mo­der­ne kir­ke i gu­le sten. Et fir­kan­tet kir­ke­rum uden re­li­gi­øse sym­bo­ler, men med ba­re va­eg­ge, le­ven­de, hvi­de lys og buket­ter med hvi­de blom­ster. Ki­sten var til gen­ga­eld pyn­tet med rø­de og gu­le ro­ser i Farum Bold­klub-far­ver og pla­ce­ret midt i rum­met. Rundt om kir­sten og i for­en­den af samt­li­ge sto­le­ra­ek­ker var der et blom­ster­hav af buket­ter i al­le far­ver. Samt­li­ge 350 sto­le i det sto­re kir­ke­rum var be­sat. Der­for måt­te man­ge stå op ude langs va­eg­ge­ne, fle­re ven­te­de ude i vå­ben­hu­set el­ler helt uden for kir­ken for at hø­re pra­e­sten An­ne Hav Chri­sten­sens ta­le:

»Pe­ters liv hav­de man­ge facet­ter og nu­an­cer. Al­drig sort. Lyk­ke­li­ge øje­blik­ke og stor sorg var en del af det. Jour­na­list, skri­bent, po­li­ti­ker. Det var et ar­bejd­s­omt liv, Pe­ter hav­de, og der kan utvivl­s­omt forta­el­les me­get om det. Men de ord, de fle­ste sa­et­ter på Pe­ter Brixtof­te, er, at han var vi­sio­na­er, spa­en­den­de, flit­tig, sjov, hjer­te­varm, in­ter­es­se­ret og en­ga­ge­ret i al­le,« sag­de An­ne Hav Chri­sten­sen blandt an­det. ’Hvis vi ra­ek­ker ef­ter stjer­ner­ne’ Hun adres­se­re­de og­så en sa­er­lig hil­sen til Pe­ter Brixtof­tes 95-åri­ge mor, In­ger Brixtof­te. Hun sad i sin kø­re­stol helt op­pe ved ki­sten og måt­te of­te ha­ve en trø­sten­de arm om­kring sig.

»Ka­e­re In­ger, du og Pe­ter har al­tid holdt sam­men. Du har va­e­ret der for ham, og han har va­e­ret der for dig. I har al­tid va­e­ret der for hin­an­den. Pe­ter be­kym­re­de sig al­tid me­get om sin fa­mi­lie,« sag­de pra­e­sten.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.