Løk­ke dybt be­rørt

BT - - NEWS -

Lars Chri­sti­an Lil­le­holt (V) Ener­gi-, for­sy­nings – og kli­ma­mi­ni­ster: Vi var op­stil­let i sam­me om­rå­de på Fyn til­ba­ge i 90er­ne. Jeg ud­vik­le­de et godt ven­skab med ham, og jeg vil sav­ne ham. Han ka­em­pe­de for det, han hav­de ka­ert. For mig frem­står han som en ka­em­pe skik­kel­se i Ven­stres hi­sto­rie. Ru­di Ni­el­sen Sku­e­spil­ler og en­ke til fod­bold­spil­ler Ha­rald Ni­el­sen: Han var en ildsja­el li­ge­som min egen mand. Han gjor­de og­så no­get, som ik­ke var så godt, men han har gjort me­get godt. Jeg blev ked af det, da han dø­de, for­di 66 år er in­gen al­der. Han har haft et hårdt liv til sidst. Be­gra­vel­sen var li­ge i Pe­ters ånd. Hans pi­ger, ka­e­re­ste og mor har gjort det så flot. Poul Erik An­der­s­son Fhv. pres­se­chef for Pe­ter Brixtof­te: Pe­ter var Farum, og Farum var Pe­ter. Folk tog hat­ten af for ham på ga­den. Så­dan vil­le han ha­ve det, og så­dan kun­ne han li­de det. Det ge­ne­re­de ik­ke mig, at han var glad for rød­vin. Det, at han røg i fa­engs­let, på­vir­ke­de ik­ke hans sta­tus i Farum. MIN­DER Poul Han­sen Tid­li­ge­re fod­bold­tra­e­ner og nu­va­e­ren­de fod­bold­kom­men­ta­tor: Han gav langt me­re, end han tog. Han gjor­de no­get, mens an­dre snak­ke­de om det. Han var en le­de­stjer­ne. Jeg er­ken­der, at der er nog­le ting, han har gjort, som kan an­fa­eg­tes, og det har han og­så ta­get en hård straf for. For mig fyl­der det ingenting.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.