Ta­ev til TV2-do­ku­men­tar

BT - - NEWS -

SAMVA­ER ef­ter at ha­ve for­ladt fo­ged­re­ten i Heste­møl­ler­stra­e­de.

Ud­ta­lel­sen blev op­ta­get på en dik­ta­fon, som Jør­gen Saug­s­ted hav­de i lom­men un­der he­le sky­de­ri­et. En del af lyd­fi­len blev tors­dag of­fent­lig­gjort, da TV2 vi­ste do­ku­men­ta­ren ’Da mor­far blev mor­der’. Teg­ner et for­kert bil­le­de I ud­sen­del­sen op­rul­les den blo­di­ge sag, og tv-sta­tio­nen spør­ger, hvor­dan det kun­ne gå så galt. Jør­gen Saug­s­teds ko­ne og dat­ter forta­el­ler om den samva­er­s­sag, der led­te op til sky­de­ri­et. Iføl­ge dat­te­ren Lin­da Saug­s­ted tog fo­ged­ret­ten in­tet hen­syn til bar­net, der iføl­ge hen­des op­fat­tel­se blev flyt­tet rundt som en brik i sy­ste­met.

Eks­ka­e­re­sten har af­vist at med­vir­ke i do­ku­men­ta­ren, men hans ad­vo­kat Lars Bor­ring vil ger­ne ud­ta­le sig til BT om ud­sen­del­sen. Han me­ner, at ud­sen­del­sen teg­ner et for­kert bil­le­de af samva­er­s­sa­ger ge­ne­relt og af den kon­kre­te sag.

»Do­ku­men­ta­ren er helt ska­ev på to fron­ter. Man får ik­ke en or­dent­lig re­de­gø­rel­se for, hvor­dan samva­er med børn fastsa­et­tes. På­stan­den om, at børn flyt­tes rundt som brik­ker, står ui­mod­sagt og er for­kert. Der er reg­ler i rets­plej­e­loven, som si­ger, at fo­ge­den ik­ke må ud­le­ve­re et barn til samva­er, hvis det skøn­nes, at samva­e­ret er til ska­de for bar­net le­gem­ligt el­ler sja­e­le­ligt,« si­ger ad­vo­kat Lars Bor­ring.

I op­tak­ten til ud­sen­del­sen hed­der det, at pro­gram­met øn­sker at un­der­sø­ge, hvor­for det gik så galt. Men li­ge net­op det spørgs­mål bli­ver ik­ke or­dent­ligt be­lyst, me­ner ad­vo­ka­ten.

»Man har over­ho­ve­det ik­ke rejst spørgs­mål om, hvor­vidt mors og mor­fars mod­stand mod samva­e­ret var be­ret­ti­get el­ler ube­ret­ti­get. Mor­fa­ren har tid­li­ge­re over for Ek­stra Bla­det gi­vet ud­tryk for, at alt det­te er sam­fun­dets skyld. Det un­der­byg­ge­de ud­sen­del­sen, men det er en ska­evvrid­ning, for i vir­ke­lig­he­den er det må­ske ene og ale­ne mors og mor­fars skyld, at sa­gen kør­te at spo­ret,« si­ger ad­vo­ka­ten.

Han me­ner, at man­ge høj­kon­flikt­sa­ger kan und­gås, hvis bo­pa­el­fora­el­dre­ne respek­te­rer bar­nets krav på to fora­el­dre. Ta­ger ik­ke stil­ling til skyld Do­ku­men­ta­ren har og­så få­et kri­tik på de so­ci­a­le me­di­er.

»Sor­ry, TV2, men man sid­der med en for­nem­mel­se af, at I for­sva­rer en mor­der,« skri­ver en vred se­er på Twit­ter.

Det er ik­ke lyk­ke­des BT at få en kom­men­tar fra til­ret­tela­eg­ge­ren af pro­gram­met, Las­se Bjer­re. Men han har sendt to ci­ta­ter via TV2s pres­se­af­de­ling.

»Vi går ik­ke ind i de kon­kre­te sa­ger. Vores fo­kus er at prø­ve at for­stå, hvor­for den slags sa­ger en­der så ulyk­ke­ligt. Og i pro­gram­met forta­el­le om den ople­vel­se, som fora­el­dre og bedste­fora­el­dre har, når de bli­ver ind­dra­get i det me­get kom­pli­ce­re­de skils­mis­se­sy­stem. Det er et sy­stem, som de ik­ke for­står, og eks­per­ter be­kra­ef­ter, at det er me­get ind­vik­let og uover­sku­e­ligt.« Og vi­de­re: »Pro­gram­met ta­ger ik­ke stil­ling til skyld el­ler til, om mod­stan­den var be­ret­ti­get el­ler ej. Der lig­ger al­tid et per­son­ligt an­svar, når det kom­mer til en skils­mis­se. Og der er na­tur­lig­vis in­gen som helst tvivl om, at Jør­gen Saug­s­ted har et ka­em­pe an­svar for, at den­ne sag en­der så ulyk­ke­ligt, som til­fa­el­det er.«

Bar­net, som det he­le hand­le­de om, er i dag tvangs­fjer­net og bor hos en ple­je­fa­mi­lie. Lin­da Saug­s­ted har kun få ti­mers samva­er med dren­gen hver an­den we­e­kend.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.