Dan­skers bil­le­de hit­ter i USA og ska­ber over­skrif­ter hos me­di­e­gi­gant

BT - - NEWS -

’Fan­ger hjer­teska­e­ren­de so­ci­al op­de­ling i et en­kelt bil­le­de.’ - ’Fan­ger ef­fek­ten af an­ti-im­mi­gra­tions­po­li­tik i ét bil­le­de.’

Så­dan ly­der over­skrif­ter­ne på to for­skel­li­ge ar­tik­ler i hen­holds­vis det ame­ri­kan­ske me­die Qu­artz og det en­gel­ske me­die The In­de­pen­dent, og om­drej­nings­punk­tet for beg­ge ar­tik­ler er et bil­le­de fra Ka­lund­borg, der er ta­get af danskisland­ske Óla­fur Ste­i­nar Gests­son, der er fo­to­jour­na­list­stu­de­ren­de.

Bil­le­det stam­mer fra den 1. marts 2016 og er ta­get i en sports­hal i for­bin­del­se med et in­for­ma­tions­mø­de om et nyt asyl­cen­ter.

Óla­fur Ste­i­nar Gests­son forta­el­ler til Qu­artz, at stem­nin­gen den af­ten i Ka­lund­borg var me­get fjend­sk, og at han hav­de sva­ert ved at do­ku­men­te­re mø­det. Dels på grund af sva­er be­lys­ning i sports­hal­len, dels på grund af stem­nin­gen. Men det var i det øje­blik, han spot­te­de pi­gen med tørkla­e­det.

»Hun kun­ne li­ge så godt va­e­re dansk, og nog­le af dem til ven­stre i bil­le­det kan li­ge så godt va­e­re fra asyl­cen­tret. Men jeg sy­nes, sym­bo­lis­men er slå­en­de,« si­ger Óla­fur Ste­i­nar Gests­son til det ame­ri­kan­ske me­die.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.