Slags­mål om top­skat ven­ter li­ge om hjør­net

BT - - NEWS -

FI­NANS­LOV Der ple­jer at va­e­re tid til at tra­ek­ke vej­ret og ud­sigt til en pe­ri­o­de med po­li­tisk ro, når en fi­nans­lov kom­mer på plads. Det fejres nor­malt på Chri­sti­ans­borg, men det ses ik­ke som en stor po­li­tisk sejr. Sna­re­re en plig­top­ga­ve.

I år vil re­ge­rin­gen dog for­ment­lig dra­ge et let­tel­sens suk. På un­der 24 ti­mer lyk­ke­des det at nå i mål med at af­skaf­fe ener­gi­af­gif­ten PSO, sik­re en fi­nans­lov samt sør­ge for en af­ta­le om skat og ejen­doms­vur­de­rin­ger.

Men der er ik­ke me­get tid til at fejre sig selv.

Af­ta­ler­ne er nem­lig start­skud­det til 2025-for­hand­lin­ger­ne og kam­pen om top­skat­te­let­tel­ser, der ven­ter li­ge om hjør­net.

For­an den be­røm­me­de glas­dør i Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et var der dog i går lut­ter smil og let­te grin i blå blok, som vedt­og fi­nans­lo­ven.

Sce­nen gen­ta­ger sig hvert ene­ste år, men i år min­de­de den i høj grad om sid­ste år:

Ven­stre fik no­get på sund­hed, De Kon­ser­va­ti­ve fik fast­fros­set grund­skyl­den, Dansk Fol­ke­par­ti sik­re­de bed­re for­hold for ae­l­dre og Li­be­ral Al­li­an­ce fik sa­en­ket re­gi­stre­rings­af­gif­ten på bi­ler.

Blandt an­det der­for er fi­nans­lo­ven al­le­re­de døbt ’bog­hol­der-fi­nans­lo­ven’ af po­li­ti­ske kom­men­ta­to­rer og mod­stan­de­re. Jeg tror ik­ke, at jeg rø­ber for me­get ved at si­ge, at der ik­ke er no­get, der er let i po­li­tik

Den er ind­gå­et på re­kord­tid, ef­ter at re­ge­rin­gen skil­te den fra for­hand­lin­ger­ne om 2025-pla­nen, der skal sa­et­te den øko­no­mi­ske kurs det naeste år­ti. Det sat­te skred i for­hand­lin­ger­ne, me­ner fi­nans­mi­ni­ste­ren.

»Det har bi­dra­get til en god stem­ning mel­lem de blå par­ti­er,« sag­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen (V). Op­ga­ven sy­nes uover­sku­e­lig Han vil­le dog ik­ke sva­re di­rek­te på, om for­lø­bet har gjort det let­te­re at nå i mål med 2025-for­hand­lin­ger­ne, som ind­le­des al­le­re­de i naeste uge.

»Jeg tror ik­ke, at jeg rø­ber for me­get ved at si­ge, at der ik­ke er no­get, der er let i po­li­tik,« sag­de han.

Hvis ik­ke Li­be­ral Al­li­an­ce får fem pro­cent­po­ints let­tel­se af top­skat­ten, bli­ver re­ge­rin­gen va­el­tet in­den nytår, har det lydt igen og igen.

Men Dansk Fol­ke­par­ti mod­sa­et­ter sig, og op­ga­ven sy­nes uover­sku­e­lig.

På Chri­sti­ans­borg er der der­for blevet hvi­sket på gan­ge­ne, om en tre­klø­ver­re­ge­ring kan fjer­ne trus­len fra An­ders Samu­el­sen.

Fle­re avi­ser skrev i går, at stats­mi­ni­ste­ren over­ve­jer at ind­lem­me bå­de De Kon­ser­va­ti­ve og Li­be­ral Al­li­an­ce i re­ge­rin­gen.

LA-le­de­ren har fle­re gan­ge talt varmt om en firklø­ver­re­ge­ring, men i går slog han mu­lig­he­den for mi­ni­ster­tit­ler hen.

»På Chri­sti­ans­borg er der al­tid man­ge ana­ly­ser. Li­ge nu skal vi ind og la­ve en fi­nans­lo­vs­af­ta­le,« sag­de han.

Det an­ses for ure­a­li­stisk, at Dansk Fol­ke­par­ti kan ind­gå i re­ge­ring på grund af ue­nig­hed om Eu­ro­pol og an­dre vig­ti­ge spørgs­mål. Med et smil på la­e­ben Og­så fi­nans­mi­ni­ste­ren blev spurgt om, hvor­vidt det kun­ne lir­ke den lå­ste si­tu­a­tion op, hvor­ef­ter han af­va­eb­nen­de rak­te ar­me­ne i vej­ret.

»Det her be­ty­der, jeg ik­ke si­ger no­get til det. Det er no­get, vi må drøf­te,« sag­de Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Ads­purgt om re­ge­rin­gen så vil­le drøf­te det, skif­te­de han til en me­re kon­tant ver­sion – dog med et smil på la­e­ben.

»Hvad fan­den vil du ha­ve, jeg skal si­ge.«

Den 69-åri­ge fi­nans­mi­ni­ster nå­e­de dog at for­sik­re, at det – for­ment­lig - ik­ke bli­ver hans sid­ste fi­nans­lov med hen­vis­ning til, om re­ge­rin­gen sid­der ef­ter nytår.

FI­NANS­LO­VEN FOR 2017 Fi­nans­lo­ven in­de­hol­der bl.a.: En kra­eft­plan til 2,2 mil­li­ar­der kroner over de naeste fi­re år. Cir­ka to mil­li­ar­der kroner frem til 2020 til at un­der­støt­te ae­l­dreplej­en. Ind­fø­rel­se af så­kald­te po­li­ti­ka­det­ter og øget op­tag på po­li­tisko­len. Hår­de­re straf­fe for ulov­lig vå­ben­be­sid­del­se. Mu­lig­hed for at af­vi­se asylan­sø­ge­re ved gra­en­sen, hvis der op­står en kri­se­si­tu­a­tion, der sa­et­ter de dan­ske gra­en­ser un­der pres. Stram­me­re reg­ler for op­hold i Dan­mark. Styr­ket kon­trol og sik­ker­heds­ind­sats på ud­la­en­din­ge­om­rå­det. Re­gi­stre­rings­af­gift sa­en­kes med 250 mil­li­o­ner kroner. No­mi­nel fast­frys­ning af grund­skyl­den i 2017 for al­le ejen­dom­me. For­ø­gel­se af til­skud­s­pro­cen­ten for frie grund­sko­ler til 75 pro­cent. En styr­kel­se af det dan­ske skat­te­va­e­sen. Kil­de: Fi­nans­mi­ni­ste­ri­et

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.