Har tre top­folk klar

BT - - NEWS -

TOP-PO­STER USAs kom­men­de pra­esi­dent Do­nald Trump har fre­dag få­et be­sat tre top­po­ster i den kom­men­de ame­ri­kan­ske ad­mi­ni­stra­tion. Jeff Ses­sions, der reg­nes som en de mest kon­ser­va­ti­ve se­na­to­rer i det ame­ri­kan­ske se­nat, har tak­ket ja til po­sten som ju­stits­mi­ni­ster, frem­går det af en of­fi­ci­el med­del­el­se fra Trumps stab.

Ses­sions er se­na­tor fra syd­sta­ten Ala­ba­ma. Han er kendt for at øn­ske en me­get hår­de­re kurs over for il­le­ga­le ind­van­dre­re, han er mod­stan­der af ho­mo­a­eg­te­ska­ber og en in­da­edt mod­stan­der af abort.

»Han har et juri­disk sind i ver­dens­klas­se og be­trag­tes som en stor ju­stits­mi­ni­ster og statsad­vo­kat i Ala­ba­ma, ud­ta­ler Trump med hen­vis­ning til Ses­sions’ bag­grund i syd­sta­ten,« frem­går det.

Jeff Ses­sions var den før­ste se­na­tor til at støt­te Trumps kan­di­da­tur, og han me­nes at ha­ve på­vir­ket den kom­men­de pra­esi­dents hold­nin­ger til en ra­ek­ke em­ner, her­i­blandt ind­van­dring, ter­ror og han­del. Me­get kon­ser­va­tiv Ny CIA-di­rek­tør bli­ver Mi­ke Pom­peo, der er re­pu­bli­kansk med­lem af Re­pra­e­sen­tan­ters Hus. Han til­hø­rer den sta­er­kt kon­ser­va­ti­ve Tea Par­ty-fløj.

»Han vil bli­ve en strå­len­de og ved­hol­den­de le­der for vores ef­ter­ret­nings­va­e­sen, der skal sør­ge for ame­ri­ka­ner­nes og vores al­li­e­re­des sik­ker­hed,« si­ger USAs kom­men­de pra­esi­dent.

Trumps na­tio­na­le sik­ker­heds­rå­d­gi­ver bli­ver den kon­tro­ver­si­el­le pen­sio­ne­re­de ge­ne­ral Mi­cha­el Flynn.

»Det gla­e­der mig, at ge­ne­ral­løjt­nant Mi­cha­el Flynn vil va­e­re ved min si­de, når vi ar­bej­der på at be­sej­re den ra­di­ka­le is­la­mi­sti­ske ter­ror, navi­ge­rer i de ge­opo­li­ti­ske ud­for­drin­ger og sør­ger for, at ame­ri­ka­ne­re er sik­re bå­de hjem­me og ude,« sag­de Trump i fre­da­gens ud­ta­lel­se.

Flynn blev fy­ret fra det ame­ri­kan­ske for­svars ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ste, DIA, for to år si­den.

Han me­ner selv, at det var for­di, han for­tal­te den usø­de­de sand­hed om kri­gen mod is­la­misk ek­stre­mis­me. Men em­beds­ma­end, der ar­bej­de­de sam­men med Flynn, pe­ger på hans mang­len­de le­de­rev­ner som år­sag til fy­rin­gen. Det gla­e­der mig, at ge­ne­ral­løjt­nant Mi­cha­el Flynn vil va­e­re ved min si­de

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.