Po­li­ti­ke­re kla­e­ber til ta­bu­ret­ten

BT - - NEWS -

LØRDAGSINTERVIEWET

de of­fent­li­ge ud­gif­ter. Han frem­stod for mig som en vej­r­ha­ne. Han fandt ud af, hvad han tro­e­de, der kun­ne va­e­re fler­tal for, og så gjor­de han det til sin me­ning. På den må­de kun­ne han gå fra sejr til sejr, men på en vej, der før­te bort fra de prin­cip­per, der op­rin­de­ligt hav­de be­grun­det hans po­li­ti­ske en­ga­ge­ment. Da den dan­ske grund­lov op­rin­de­lig blev la­vet, var tan­ken til­sy­ne­la­den­de, at mi­ni­stre­ne ik­ke skul­le va­e­re fol­ke­valg­te, men re­k­rut­te­ret af par­la­men­tet. I Schweiz har de fol­ke­valg­te kun par­la­ments­ar­bej­det som et bi­job tre må­ne­der om året, for­di man ik­ke vil ha­ve kar­ri­e­repo­li­ti­ke­re. De er alt­så ik­ke øko­no­misk af­ha­en­gi­ge af de­res po­li­ti­ske ar­bej­de. En an­den løs­ning kan va­e­re, at mi­ni­stre­ne bli­ver re­k­rut­te­ret pro­fes­sio­nelt. Man går ud i mar­ke­det og si­ger, vi skal bru­ge en mi­ni­ster, Fol­ke­tin­get er en slags be­sty­rel­se, og mi­ni­stre­ne er en di­rek­tion. Og så be­ta­ler man en mar­kedsløn, så man får de bed­ste top­le­de­re. Man bli­ver ik­ke ud­pe­get , for­di man har va­e­ret en god par­ti­sol­dat, men for­di man er en fan­ta­stisk le­der og har be­vist det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.