En ny tid tru­er Ven­stre

BT - - NEWS - Di­rek­tør i kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et BY SERUP

Når Ven­stre i den­ne we­e­kend sam­les til lands­mø­de i Her­ning, vil det ske på et bag­ta­ep­pe af net­op ind­gå­e­de af­ta­ler, men og­så på et bag­ta­ep­pe af spe­ku­la­tio­ner om frem­ti­den. HVAD VIL FYL­DE mest? I før­ste om­gang det, der er nyt – nem­lig af­ta­ler­ne – men som ti­mer­ne går i Her­ning, vil man kom­me til at ta­le me­re om det, der er se­xet, nem­lig nav­ne og magt. HVAD MED PARTITOPPEN? Den vil na­tur­lig­vis for­sø­ge at hol­de fo­kus på det po­li­ti­ske ind­hold. Man har et ud­pra­e­get be­hov for at få kom­mu­ni­ke­ret til dan­sker­ne, at man ik­ke er fast­lå­ste, at der ik­ke er ka­os i blå blok, og at man rent fak­tisk tra­ek­ker sam­fun­det fremad. Ud­for­drin­gen er, at hvert del­e­le­ment vil bli­ve ve­jet op mod tid­li­ge­re ud­sagn og løf­ter – og det sam­me i for­hold til støt­te­par­ti­er­ne. Der­for kan det va­e­re en bed­re stra­te­gi at gem­me kom­mu­ni­ka­tio­nen af de for­skel­li­ge ele­men­ter og nø­jes med at tra­ek­ke nog­le få, st ae­r­ke ting frem, som kan bru­ges til at byg­ge en forta­el­ling om, at man får ting til at ske. til at ske? an­svar for at va­el­te en blå re­ge­ring og gø­re Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster på no­get, de tror på – el­ler sa­el­ge de­res po­li­tik for po­ster og bil­nøg­ler. Det er ik­ke no­get fedt valg. Og man skal li­ge hu­ske, at en ny re­ge­rings­kon­stel­la­tion kra­e­ver et nyt re­ge­rings­grund­lag – og hvor­for skul­le DF støt­te en re­ge­ring, hvis er­kla­e­re­de mål er at sa­en­ke top­skat­ten med fem pct. el­ler me­re? Hvis LA skal ska­be et va­er­dipo­li­tisk ny­brud i dansk po­li­tik, så bør de ik­ke va­e­re til fals for po­ster. Men man ved al­drig. For De Kon­ser­va­ti­ve har det va­e­ret god lat­in i en pe­ri­o­de at si­ge, at man hav­de bed­re chan­ce for at vok­se uden for re­ge­ring end som del­ta­ger i en, men me­nings­må­lin­ger­ne har ik­ke løf­tet sig for K, som i sit dna er et par­ti, der ger­ne vil ha­ve ind­fly­del­se. For dem kan det lig­ne et til­tra­engt løft. Men fo­re­stil jer et øje­blik, hvor­dan ven­stre­folk vil ha­ve det, hvis Ras­mus Jar­lov bli­ver mi­ni­ster frem­for Eva Kjer Han­sen. DF vil kun­ne kø­be no­get tid til at hol­de dår­li­ge må­lin­ger stan­gen (og Nye Borgerlige), men de vil sid­de med pra­e­cis den sam­me uspi­se­li­ge po­li­tik ser­ve­ret for­an sig. Til gen­ga­eld vil de sid­de i en rol­le, de me­strer til per­fek­tion, over for en re­ge­ring, som vil bru­ge ua­ne­de kra­ef­ter på at fin­de in­ter­nt fod­slag. HVAD MED VEN­STRE? For Løk­ke og Ven­stre er det tid. Tid er lig med liv og håb om, at man kan ret­te op på si­tu­a­tio­nen. Og al­ter­na­ti­vet er ik­ke til­lok­ken­de for ret man­ge. Me­get ty­der på, at al­ter­na­ti­vet vil va­e­re ens­be­ty­den­de med Løk­kes af­gang og et for­mands­op­gør i Ven­stre. Og selv­om man­ge i Ven­stre kan ha­ve lyst til et godt gam­mel­dags slags­mål, så ved de al­le, at det ko­ster dyrt og kan ko­ste dyrt i man­ge år. Til gen­ga­eld kan de bru­ge we­e­ken­den på at over­ve­je, hvil­ke (tun­ge) mi­ni­stre der skul­le vi­ge plad­sen for Sø­ren Pa­pe, An­ders Samu­el­sen m.fl. HVAD ER BUND­LINJ­EN? De­bat­ten om en tre­klø­ver­re­ge­ring kan me­get vel va­e­re et spin, de­sig­net til at fremtvin­ge lidt op­ti­mis­me. Det har vir­ket. Men Ven­stre kan ik­ke hol­de over­vej­el­ser­ne om frem­ti­dens le­del­se stan­gen i we­e­ken­den. Po­li­tisk kom­men­ta­tor

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.