’ ’

BT - - NEWS -

LA skal va­el­ge imel­lem at ta­ge an­svar for at va­el­te en blå re­ge­ring og gø­re Met­te Fre­de­rik­sen til stats­mi­ni­ster på no­get, de tror på – el­ler sa­el­ge de­res po­li­tik for po­ster og bil­nøg­ler

FÅR MAN TING Ja, selv­om 2025-pla­nen er pak­ket va­ek – må­ske kun for en tid – så er man kom­met i mål med de ting, som man skul­le ha­ve sat flu­e­ben ved i ef­ter­å­ret. Men for­lø­bet har va­e­ret til en me­get lav stil­ka­rak­ter. På det se­ne­ste har man så med for­bav­sen­de stort held la­det spe­ku­la­tio­ner om en re­ge­rings­om­dan­nel­se vok­se. Med de vok­sen­de spe­ku­la­tio­ner har man lang­somt fortra­engt den va­er­ste valg­fe­ber og skabt en grundstem­ning af, at der fin­des løs­nin­ger. At der er en vej ud af kat­tepi­nen. Det har skabt en slags op­ti­mis­me. I hvert fald set i for­hold til ud­gangs­punk­tet af ab­so­lut sort­syn. ER EN TRE­KLØ­VER­RE­GE­RING mu­lig? På teg­ne­bra­et­tet lig­ner det må­ske umid­del­bart en op­lagt mu­lig­hed, men den rum­mer og­så si­ne fald­lem­me. Li­be­ral Al­li­an­ce bli­ver ik­ke imø­de­kom­met på kra­vet om fem pct. på top­skat­ten he­le vej­en op. Der­for ta­en­ker man, at så må de ha­ve no­get an­det, som er mindst li­ge så me­get va­erd. Det har man ar­bej­det med at fin­de en po­li­tisk løs­ning på, men den kan og­så fin­des i en magt­ba­se. Alt­så, at LA sa­el­ger et stål­sat po­li­tisk krav for ad­gan­gen til at kø­re i f.eks. en BMW 750i (en mi­ni­ster­bil). De Kon­ser­va­ti­ve tra­ek­kes med og får en gyl­den chan­ce for pro­fi­le­ring fra mi­ni­ster­poster­ne, og DF er til­ba­ge i fa­vo­rit­po­si­tio­nen som ene­ste støt­te­par­ti, som al­le dem i mi­ni­ster­bi­ler­ne skal hop­pe på tun­gen for. Det ly­der må­ske lo­gisk. HVAD TA­LER IMOD? LA skal va­el­ge imel­lem at ta­ge

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.