Sa­er­reg­ler for ma­end: NEJ TAK!

BT - - NEWS -

og me­ner ik­ke, de er i tråd med lov­giv­nin­gen.

»De er med til at mista­en­ke­lig­gø­re vores mand­li­ge an­sat­te og ned­vur­de­re det pa­e­da­go­gi­ske ar­bej­de, som de la­ver. Der er in­gen tvivl om, at nog­le af sa­er­reg­ler­ne er op­stå­et på bag­grund af nog­le fryg­te­li­ge sa­ger med pa­edo­fi­li. Men der­fra og så til at mista­en­ke­lig­gø­re al­le de mand­li­ge an­sat­te i vores dag­in­sti­tu­tio­ner, det er uac­cep­ta­belt,« for­kla­rer hun. Ram­mer de få Hos For­bun­det for Pa­e­da­go­ger og Klub­folk er man enig med mi­ni­ste­ren. Man me­ner ik­ke, at der bør la­ves reg­ler for de man­ge for at ram­me de få. I ste­det skal man ind­gå i en åben di­a­log mel­lem fora­el­dre og pa­e­da­go­ger.

»Det er vig­tigt at ha­ve en god dis­kus­sion mel­lem fora­el­dre og pa­e­da­go­ger, hvis der er en usik­ker­hed. Det bed­ste mid­del mod reg­ler er jo en åben­hed og di­a­log – og det be­gyn­der hos den en­kel­te in­sti­tu­tion. Det kan kom­mu­nal­be­sty­rel­sen el­ler for­valt­nin­gen i den en­kel­te kom­mu­ne un­der­støt­te ved net­op at la­eg­ge op til dis­kus­sion,« si­ger Eli­se Berg­man, der er for­mand hos For­bun­det for Pa­e­da­go­ger og Klub­folk.

Beg­ge par­ter er sik­re på, at reg­ler­ne er med til at af­hol­de de mand­li­ge pa­e­da­go­ger fra at sø­ge ind på bør- Me­ner du, at der skal va­e­re sa­er­reg­ler for de mand­li­ge pa­e­da­go­ger i dit barns dag­in­sti­tu­tion? ne­om­rå­det. Li­ge nu er 2,7 pro­cent af de an­sat­te i vug­ge­stu­er mand­li­ge pa­e­da­go­ger, og i bør­ne­ha­ver­ne er det tal 6,7 pro­cent. Det på trods af, at 84 pro­cent af fora­el­dre­ne me­ner, at de dan­ske in­sti­tu­tio­ner bør stra­e­be ef­ter at an­sa­et­te fle­re mand­li­ge pa­e­da­go­ger. Li­ge­stil­lings­sag Nu er In­sti­tut for Men­ne­ske­ret­tig­he­der gå­et ind i sa­gen og har ta­get den op som en prin­ci­pi­el li­ge­stil­lings­sag. Når der fal­der en af­gø­rel­se, skal den hånd­ha­e­ves – no­get der en klar for­vent­ning om.

»Vi har en klar for­vent­ning om, at kom­mu­ner­ne føl­ger op på de­res in­sti­tu­tio­ner – her­un­der de in­sti­tu­tio­ner, der har ind­ført reg­ler, der ik­ke be­hand­ler mand­li­ge og kvin­de­li­ge an­sat­te li­ge,« si­ger El­len Tra­ne Nør­by. Me­ner du, at dag­in­sti­tu­tio­ner­ne i Dan­mark bør stra­e­be ef­ter at an­sa­et­te fle­re mand­li­ge pa­e­da­go­ger? Me­ner du, at det vil­le va­e­re gavn­ligt for dit barn, hvis der var fle­re mand­li­ge pa­e­da­go­ger blandt per­so­na­let i dit barns dag­in­sti­tu­tion? Mo­rid K. Mourit­sen tand­tek­ni­ker, 29 år

»Jeg sy­nes, det er fjol­let. Ma­end kan li­ge så godt la­ve det sam­me styk­ke ar­bej­de, som kvin­der kan. For min skyld må de ger­ne skif­te ble.« »Nej, al­drig.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.