’Det vil spo­le­re mit ar­bej­de’

BT - - NEWS -

SA­ER­REG­LER fo­re­ta­get af Mi­ni­ste­ri­et for Børn, Un­der­vis­ning og Li­ge­stil­ling blandt fora­el­dre med børn un­der fem år. Ro i of­fent­lig­he­den Jes­per Se­he­sted tror, at reg­ler­nes egent­li­ge ef­fekt er, at de ska­ber ro i me­di­er­ne og of­fent­lig­he­den. Han har al­drig hørt fra si­ne kol­le­ger, at sa­er­reg­ler skul­le ha­ve en gavn­lig ef­fekt – tva­er­ti­mod.

»Reg­ler­ne bli­ver solgt som en hen­syn­ta­gen til ma­end. Men som jeg ser det, lig­ger der en vold­som umyn­dig­gø­rel­se af ma­end i dag­in­sti­tu­tions­om­rå­det. Med sa­er­reg­ler­ne er man ik­ke li­ge­stil­let i for­hold til den pa­e­da­go­gi­ske op­ga­ve, og der fin­des åben­bart nog­le op­ga­ver, som man me­ner, at kvin­der kan lø­se bed­re og med min­dre ri­si­ko, end ma­end kan,« for­kla­rer han.

Han op­for­drer i ste­det in­sti­tu­tio­ner­ne og fora­el­dre­ne til at lø­se det gen­nem di­a­log.

»Jeg har hel­dig­vis al­drig selv op­le­vet sa­er­reg­ler­ne. I min in­sti­tu­tion har vi ik­ke en­gang dis­ku­te­ret det. Vi sy­nes, det er over­flø­digt, og vi vil ik­ke la­de pra­e­mis­sen for dis­kus­sio­nen fyl­de for vores ge­ne­rel-pa­e­da­go­gi­ske dis­kus­sio­ner,« si­ger han. Mand­li­ge pa­e­da­go­ger må ik­ke va­e­re ale­ne med bør­ne­ne, når der skal skif­tes ble­er el­ler tøj. In­gen te­le­fo­ner i in­sti­tu­tio­nen. Spe­ci­el­le reg­ler for, hvor­dan de mand­li­ge pa­e­da­go­ger ind­går fy­sisk kon­takt med bør­ne­ne så som løft. Sa­er­li­ge reg­ler for ud­kla­ed­nings­og an­dre le­ge. Ved toilet og pus­le­be­søg skal dø­ren al­tid va­e­re åben. Vin­du­er i va­eg­ge så man al­tid kan se, hvad den mand­li­ge pa­e­da­gog fo­re­ta­ger sig.

Ek­semp­ler på sa­er­reg­ler for ma­end

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.