Lidt sødt til en kold hyg­ge­af­ten

BT - - NEWS -

SØ­DE VI­NE De sto­re vi­nop­le­vel­ser, der of­te lig­ger i et godt glas sød vin, er alt for over­se­te. Men husk at kva­li­tet ko­ster pen­ge. Det er dog of­te pen­ge­ne va­erd at in­ve­ste­re i en vin af god kva­li­tet.

Man­ge sø­de vi­ne fin­des i hal­ve fla­sker, og så­dan en stør­rel­se ra­ek­ker til mel­lem seks og ot­te per­so­ner. Og skul­le der va­e­re en rest til­ba­ge i fla­sken, hol­der de fle­ste sø­de vi­ne sig fint et par uger i kø­le­ska­bet, ef­ter de er truk­ket op.

I ugens an­be­fa­lin­ger har jeg be­vidst valgt for­skel­li­ge ty­per. Fra de me­get sø­de til de min­dre sø­de, fra de ly­se til de mør­ke - og selv­føl­ge­lig og­så et par po­rtvi­ne.

Brug ger­ne sto­re hvid- el­ler rød­vins­glas, men ha­eld kun lidt af den køli­ge sø­de vin i glas­set. Slyng vi­nen lidt rundt og nyd duf­ten!

Sø­de vi­ne er vel­eg­ne­de til des­sert og blå­skim­me­lost m.m., men er og­så bå­de opkvik­ker og hyg­ge på en kold vin­ter­af­ten.

er drik­ke­va­re-rå­d­gi­ver og chief­som­me­li­er. Jury-med­lem i 20 år ved al­le eu­ro­pa– og ver­dens­mester­ska­ber for som­me­li­ers/vintje­ne­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.