Bi­ler Ford har få­et face­lift

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

FACE­LIFT føl­ger et bre­de­re ud­valg af mo­to­rer med f.eks. en ny, sta­erk 1,5-li­ters TDCi-di­e­sel­mo­tor med 120 hk og et for­brug på 22,7 km/l. Co­ck­pit uden kom­pro­mis Ford har i de se­ne­re år gjort en dyd ud af at strøm­li­ne de­sig­net ved fø­rer­sa­e­det med sta­er­kt for­bed­ret er­go­no­mi og me­re in­tu­i­tiv be­tje­ning, men uden at gå på kom­pro­mis med det co­ck­pit-lig­nen­de de­sign. I Ku­ga er der li­ge­le­des gjort me­get for at gø­re be­tje­nin­gen nem­me­re med fa­er­re og me­re klart de­fi­ne­re­de knap­per. Det ses isa­er i det nye rat og ved aircon­di­tion/kli­maan­la­eg­get. Rat­tet kan ud­sty­res med var­me­funk­tion for me­re kom­fort på kol­de vin­ter­da­ge, og kun­der, som va­el­ger den face­lif­te­de Ku­ga med au­to­mat­gear, får knap­per til rat­be­tjent gearskif­te som stan­dard.

Med face­lif­tet fø­jer Ford nye ud­styrs­mu­lig­he­der til Ku­ga, som øger sik­ker­he­den og gi­ver me­re kom­fort. Det au­to­ma­ti­ske nød­brem­se­sy­stem Acti­ve Ci­ty Stop er ud­vi­det, så sy­ste­met nu er ak­tivt op til 50 km/t mod tid­li­ge­re 30 km/t. For før­ste gang fås Ku­ga nu med Fords Adap­ti­ve Front Ligh­ting Sy­stem med bi-xenon­tek­no­lo­gi. De avan­ce­re­de for­lyg­ter op­ti­me­rer kon­stant ly­skeg­len ef­ter for­hol­de­ne, f.eks. ved ned­sat sigt­bar­hed, ved by­kør­sel og i kraf­tigt regn­vejr.

Den face­lif­te­de Ku­ga kom­mer til Dan­mark med en ra­ek­ke op­ti­me­re­de EcoBoost-ben­zin­mo­to­rer og TDCi-di­e­sel­mo­to­rer. I for­hold til den tid­li­ge­re mo­del for­dob­les an­tal­let af mo­to­ri­se­rin­ger – et tegn på, at Ford Dan­mark tror på, at Ku­gas frem­gang på det dan­ske mar­ked i frem­ti­den kan ud­byg­ges. Øko­no­misk di­e­sel­mo­tor Den mest nøj­som­me Ku­ga er den nye 1,5 TDCi med 120 hk og en im­po­ne­ren­de bra­end­sto­fø­ko­no­mi: Den kø­rer i gen­nem­snit 22,7 km/l og ud­le­der 115 gram CO2/km. Den øko­no­mi­ske di­e­sel­mo­tor fås med ma­nu­el gear­kas­se, og til en mer­pris på kun 15.030 kr. fås den og­så med Fords au­to­ma­ti­ske PowerShift-gear­kas­se.

Pri­ser­ne for Ku­ga 1.5 TDCi Trend+ be­gyn­der ved 329.990 kr. Pri­ser­ne be­gyn­der ved 397.880 kr. med Ti­ta­ni­um-ud­styr.

Ku­ga Vig­na­le fås og­så med den sta­er­ke­ste af de tre TDCi-di­e­sel­mo­to­rer, en kraf­tig 2-li­ters ma­ski­ne med 180 hk, der som den sta­er­ke­ste af EcoBoost-mo­to­rer­ne kom­mer med PowerShift og AWD som stan­dard. Pri­ser­ne for den­ne ud­ga­ve af Ku­ga Vig­na­le be­gyn­der ved 508.750 kr., og mo­to­ren fås og­så i for­bin­del­se med ud­styrsni­veau­er­ne Ti­ta­ni­um og ST-Li­ne.

Den nye Ford Ku­ga har pre­mi­e­re hos de dan­ske Ford-for­hand­le­re i lø­bet af novem­ber til pri­ser fra 299.990 kr.

Og til den pris er den et op­lagt al­ter­na­tiv til f.eks. den po­pu­la­e­re Nis­san Qas­hqai.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.