La­ek­ke­ri­er i LA

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

Po­li­tisk kor­rekt Ca­di­l­lac

Var det no­get med en Ca­di­l­lac, som du kan smi­de i stik­kon­tak­ten og så ef­ter­føl­gen­de kø­re 50 km på ren el? Så skal du se i ret­ning af Ca­di­l­lac CT-6, som gi­ver mil­jø­be­vidst kør­sel uden at gå på kom­pro­mis med pra­e­sta­tio­ner­ne. To el-mo­to­rer, kom­bi­ne­ret med en 2-li­ters tur­bo­la­det ben­zin­mo­tor, yder sam­let 335 hk, som sen­der kø­re­tø­jet fra nul til 100 km/t på 5,2 se­kun­der. Det er desva­er­re me­re end tvivl­s­omt, om bi­len når til Dan­mark. Fies­ta på styl­ter

Den ser en smu­le spøjs ud, den nye Ford EcoSport. Med si­ne ret små hjul lig­ner den i pro­fil en blan­ding mel­lem den nye Ford Ka+ og Ford Fies­ta, som har få­et en langt hø­je­re ka­bi­ne og na­e­sten (mi­ni-)SUV-mål. Bi­len bli­ver ud­sty­ret med en­ten den pris­be­løn­ne­de 1,0-li­ters tre-cy­lin­dre­de tur­bo­la­de­de EcoBoost el­ler en 2-li­ters fi­re-cy­lin­dret ben­zi­ner. Med 2,0-li­ters mo­tor er Fords 4WD stan­dard. Trods sin rin­ge stør­rel­se er bi­len kun lan­ce­ret til det ame­ri­kan­ske mar­ked – ind­til vi­de­re. Her kom­mer den på ga­den i 2018. Top­løs Lam­borg­hini

Hvis du sø­ger en bil, som for al­vor kan ud­for­dre di­ne ev­ner som chauf­før, og vil du gø­re det un­der åben him­mel, så kan Lam­borg­hini Hu­ra­cán Spy­der med bag­hjul­stra­ek va­e­re no­get for dig. Ud­over at mang­le ta­get er Hu­ra­cán Spy­der og­så ud­sty­ret med en ny­de­sig­net front og ha­ek med et me­re ag­gres­sivt ud­se­en­de, som er for­skel­ligt fra den fi­re­hjul­struk­ne ver­sion. Bi­len har en V10 5,2 li­ters-mo­tor, som sen­der 580 hk til den ba­ge­ste ak­sel. 0-100 km/t op­nås på 3,6 se­kun­der, og top­ha­stig­he­den er 319 km/t. Bi­len vil va­e­re til­ga­en­ge­lig fra ja­nu­ar 2017. Ny ae­ra for Ma­z­da

Der bli­ver vist lidt af hvert på Los An­ge­les Au­to Show – bl.a. den nye Ma­z­da RT24-P ra­cer­bil, og den vars­ler en ny ae­ra for Ma­z­da Mo­tor­sport i Nor­da­me­ri­ka. Ef­ter grun­di­ge ba­ne­test­kørs­ler skal bi­len ha­ve sin de­but i Dayto­na-lø­bet i ja­nu­ar 2017.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.