Dron­nin­gens fald

BT - - VOLLERSLEV OG VINEN -

ae­g­te­skab med kol­le­ga­en Dennis Qu­aid – som er far til hen­des 24-åri­ge søn Ja­ck – end­te i en ond skils­mis­se, ef­ter at hun var fal­det for Rus­sell Crowe på film­set­tet til ’Proof of li­fe’.

Den of­fent­li­ge stem­ning vend­te sig mod hen­de, og i man­ge år na­eg­te­de hun ka­te­go­risk at ta­le om sit pri­vat­liv, der ik­ke hav­de me­get til­fa­el­les med de man­ge ro­man­ti­ske ko­me­di­er med suk­ker­sød af­slut­ning, hun i åre­vis hav­de med­vir­ket i.

Først man­ge år se­ne­re for­sva­re­de hun sig med, at eks­man­den hav­de va­e­ret hen­de ut­ro i åre­vis.

For­hol­det med Crowe holdt ik­ke la­en­ge, og hel­ler ik­ke ar­bejds­li­vet kør­te på skin­ner.

Fil­men ’The Wo­men’ fra 2008 blev sab­let ned af al­le an­mel­de­re, og i de se­ne­re år har Ry­ans ud­se­en­de og på­stå­e­de brug af Bo­tox truk­ket fle­re over­skrif­ter end hen­des film. Pra­e­cis som man­ge an­dre kvin­de­li­ge sku­e­spil­le­re, der er ude over de­res før­ste ung­dom.

I et in­ter­view med Por­ter Ma­ga­zi­ne fra sid­ste år tog Meg Ry­an bla­det fra mun­den og er­kla­e­re­de, at ’der er vig­ti­ge­re sam­ta­ler, end hvor­dan kvin­der ser ud, og hvor­dan de ae­l­des’. Jeg el­sker min al­der Selv hol­der hun af at bli­ve ae­l­dre, til­fø­je­de hun.

»Jeg el­sker min al­der. Jeg el­sker mit liv li­ge nu. Jeg el­sker, hvad jeg ved. Jeg el­sker den per­son, jeg er blevet, den jeg har ud­vik­let mig til.

Vi bli­ver fan­get i sam­ta­ler om ud­se­en­de og hår­far­ve og vores ud­voks­ning. Det er in­ter­es­sant og sjovt i fem mi­nut­ter, men så er det ik­ke me­re in­ter­es­sant,« til­fø­je­de hun, hvil­ket fik man­ge ame­ri­kan­ske me­di­er til at hyl­de hen­de for at sa­et­te fo­kus på al­der­s­diskri­mi­na­tio­nen i Hol­lywood.

Sid­ste år de­bu­te­re­de hun som in­struk­tør med fil­men ’It­ha­ca’, som hun selv spil­le­de med i – i øv­rigt sam­men med søn­nen Ja­ck. Meg Ry­an er des­u­den mor til dat­te­ren Dai­sy True, som hun adop­te­re­de fra Ki­na i 2006.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.