’Årets tra­e­ner’ på vej over Sun­det

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

FOR­HAND­LIN­GER et halvt år til­ba­ge af sin kon­trakt. Der­for skal han kø­bes fri før tid i Søn­derjy­ske, og det er dis­se snak­ke, der nu på­går. Øn­sker Jakob Mi­chel­sen ik­ke at for­la­en­ge sin kon­trakt med søn­derjy­der­ne, er sid­ste års sølvvin­de­re iføl­ge BTs op­lys­nin­ger klar til at la­de ham rej­se den­ne vin­ter – mod be­ta­ling.

»Al­le spe­ku­la­tio­ner­ne over­la­der vi til jer. I hø­rer om det, hvis der kom­mer no­get, men ind­til da har jeg ik­ke så man­ge kom­men­ta­rer til det,« ly­der sva­ret fra Søn­derjy­skes sport­s­chef, Hans Jør­gen Hay­sen, da han fore­hol­des BTs op­lys­nin­ger. Vil ger­ne be­hol­de Mi­chel­sen Hay­sen un­der­stre­ger imid­ler­tid, at han ik­ke har op­gi­vet at be­hol­de Jakob Mi­chel­sen på ch­eftra­e­n­er­kon­to­ret i Ha­der­s­lev.

»Vi har gi­vet Jakob et til­bud, som han tyg­ger på. Han skal fin­de ud af, hvad han ger­ne vil, men det er ik­ke så­dan, at han er hver­ken ublu el­ler på tva­ers. Vi har he­le ti­den haft en fin di­a­log, og li­ge me­get hvor­dan det lan­der, vil det ske i god ånd,« fast­slår sport­s­che­fen.

Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger er Søn­derjy­ske be­gyndt at son­de­re ter­ra­e­net ef­ter en af­lø­ser for Jakob Mi­chel­sen, i fald for­hand­lin­ger­ne med Sto­ck­holm-klub­ben en­der ud i en af­ta­le Vi har gi­vet Jakob et til­bud, som han tyg­ger på Han skal fin­de ud af, hvad han ger­ne vil, men det er ik­ke så­dan, at han er hver­ken ublu el­ler på tva­ers og et far­vel til Søn­derjyl­land for årets tra­e­ner. Djur­går­den og­så in­ter­es­se­ret Jakob Mi­chel­sen har ik­ke øn­sket at kom­men­te­re BTs op­lys­nin­ger el­ler op­ly­se, om han selv øn­sker at for­la­de Søn­derjy­ske til for­del for Ham­m­ar­by. Bul­le­ti­ner­ne fra den an­den si­de af Øre­sund går dog på, at Jakob Mi­chel­sen al­le­re­de har af­holdt mø­der med le­del­sen i Sto­ck­holm-klub­ben. Det skrev Fot­bol­lDi­rekt al­le­re­de for en må­ned si­den. Og­så Lyng­bys David Ni­el­sen blev den­gang sat i for­bin­del­se med Ham­m­ar­by.

Og­så en an­den Sto­ck­holm-klub, Djur­går­den, skul­le iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fin­de Jakob Mi­chel­sen in­ter­es­sant, ef­ter at en­gel­ske Mark Demp­sey, der før­te klub­ben til en sy­ven­de­plads i Alls­venskan i den net­op af­slut­te­de sa­e­son, sag­de op 30. ok­to­ber. Klub­ben er dog ik­ke li­ge så langt i pro­ces­sen med at fin­de en ny tra­e­ner som Ham­m­ar­by.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.